Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

TREN ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE ÜCRETSİZ YEMEK VEYA KUMANYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TCDD’de tren üzerinde görev yapmakta olan sözleşmeli personele, ücretsiz yemek veya kumanya verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, TCDD’de tren üzerinde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 21.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde değişiklik yapan 25.6.2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
b) Sözleşmeli personel: 399 Sayılı KHK’nin 3/c maddesine tabi olarak çalışan personeli, 
c) Tren üzerinde görev yapan personel; Günlük personel tarifeleri ile trenlerde görevlendirilenler dışındaki denetim ve kontrol elemanları hariç olmak üzere, Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak seyredecek bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulan, personeli tarafından teslim alınmış olan her türlü yolcu, yük, özel trenler, iş treni, tek ve imdat lokomotiflerinde; görevlendirilen sözleşmeli personeli, 
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yemek veya Kumanya Yardımından Yararlanma Usul ve Esasları
Yararlanacak personel

MADDE 5- (1) Bu Yönergede belirtilen çalışma sürelerine göre; tren üzerinde görev yapan sözleşmeli personele, ücretsiz yemek veya kumanya verilebilir.
(2) Bu Yönerge hükümlerine göre ücretsiz yemek veya kumanya verilecek sözleşmeli personelin, tren üzerinde görevlendirilmesi esastır. Tren üzerinde görev yapmayan sözleşmeli personele, hiçbir gerekçe ile ücretsiz yemek veya kumanya verilmez.
(3) Ücretsiz yemek veya kumanya yerine, hiç bir surette nakdi ödeme yapılamaz.

Çalışma süreleri
MADDE 6- (1) Faal Personelin Aylık Fiili Çalışma Saatlerine Ait Puantaj Defterinde (4011 Model) belirtilen görevin başladığı saatten aynı modelde belirtilen görevin bitiş saatine kadar geçen sürelerde ve yirmi dört saatlik zaman dilimi içinde; toplam olarak 5 saat süreyle görev yaptıkları belirlenen sözleşmeli tren personeline bir öğün, 9 saat ve üzerinde çalışma yaptıkları belirlenenlere iki öğün ücretsiz yemek veya kumanya verilmesi esastır. 
(2) Kendi merkezi dışına tren üzerinde görevli olarak giden ve trenle görevsiz olarak dönüş yapan veya kendi merkezi dışına görev almak üzere trenle görevsiz olarak giden personelin görevsiz seyahat süreleri, birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerinden sayılır.
(3) Bekleme Bonosu (Faal Personel İçin Ödenek Tanzim Bonosu 5513 model.) düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın; kendi merkezinde fasılalı olarak çalışan veya merkezi dışında yeniden görev almak üzere bekletilen tren personelinin bekleme süreleri, birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerinden sayılır. 
(4) İşyerinde yedek olarak bekletilen personelin trende görevlendirilmesi halinde; yemek veya kumanya verilmesine esas çalışma saatlerinin hesaplanmasında bekleme süreleri dikkate alınır. 
(5) Tren üzerinde görev yapan sözleşmeli personele verilecek yemek veya kumanya sayısı, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde hiçbir şekilde 2 öğünü geçemez.
(6)Toplam çalışma saatlerinin hesabında 30 dakika ve üzerindeki süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikanın altında kalan süreler dikkate alınmaz.

Yemek veya kumanya temini
MADDE 7-(1)Yemek ve kumanya temini; 
a)Yemek şirketlerinden, 
b)Yolcu trenlerinin yemekli vagonlarından,
c)TCDD veya özel sektör tarafından işletilmekte olan kafeterya, iaşe merkezi, lokanta, kafeterya, lokal vb. sosyal tesislerden,
Mal ve hizmet alımı şeklinde yapılabilir.
(2) Çalışma koşulları, bölgesel özellikler ve olanaklar dikkate alınarak, yemek ve kumanyanın sayısı, dağıtım şekli, yer ve zamanı ile hak sahibi personel, Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Maliyet
MADDE 8- (1) Bir öğün yemek veya kumanya maliyeti, Bütçe Kanunu ile belirlenen en düşük memur yolluğunu geçemez.

Çeşitli Hükümler
MADDE 9- (1) Yemek veya kumanyaların, trenlerde saklanması ve ısıtılması için gerekli tedbirler, teknik imkânlar çerçevesinde Cer Dairesi Başkanlığınca alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönergenin yürürlük tarihi Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.