Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK VE PSİKOTEKNİK YÖNERGESİ

(Yönetim Kurulunun 31.12.2014 Tarih ve 20/258 Sayılı Kararı ile kabul edilen Yönergede  Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/27 Sayılı Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE l- (1) Bu Yönergenin amacı, Yönerge kapsamındaki personel ile hizmet alımı yoluyla işe alınacak işçilerin, işe uygunluğunu belirlemek için yapılacak sağlık ve psikoteknik değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönergenin EK-1’ inde yer alan unvanlarda ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen işe alınacak personel ile bu görevlerde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla işe alınacak işçiler ve bu unvanlarda çalışan veya bu unvanlara görev değişimi suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak               

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Ciddi Kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması veya benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü ya da beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan ya da araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede inceleme sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,
 2. Grup Belirleyicisi: Sağlık raporlarına göre personelin çalışacağı unvan grubunu belirleyen hekim veya diş hekimi, 
 3. Personel: Hangi statüde olursa olsun, bu Yönergenin EK -1’ inde yer alan unvanlarda veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi TCDD çalışanlarını,
 4. Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü Devlet hastaneleri ile resmi üniversite hastaneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,  
 5. Tarama Testi: Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla kullanılan testi,
 6. TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Unvanların Sağlık Durumu Bakımından Gruplandırılması

Unvanların sağlık grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönerge kapsamındaki unvanlar, A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmış ve bu Yönergenin ekindeki “EK-1 Unvanların Grup Tablosu” nda gösterilmiştir. 

Unvan gruplarında aranacak sağlık nitelikleri

MADDE 6- (1) Unvan gruplarında aranacak sağlık nitelikleri, bu Yönergenin ekinde yer alan “EK-2 Unvan Gruplarında Aranacak Sağlık Nitelikleri Tablosu” nda belirtilmiştir.

(2) EK-2’ de sayılmayan hastalıklar, grup belirleyicisi tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Kurulu Raporları İle İlgili İşlemler

Sağlık Kurulu Raporu

MADDE 7- (1) TCDD’ de işe alınacak ve çalışan personelden aşağıda belirtilen durumlarda sağlık kurulu raporu istenir:

 1. EK-1’ de yer alan unvanlarda ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen işe atanacaklardan,
 2. EK-1’ de yer alan unvanlara görev değişimi suretiyle atanacaklardan,
 3. Bu Yönerge kapsamında 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen unvanlarda çalışan personelden periyodik olarak,
  1. Meslek hastalığı geçirenlerden,

f) İstirahat süresine bakılmaksızın grup değişikliği şüphesi uyandıran teşhis içeren hastalık raporu alanlardan,

g) Bu Yönergede tanımlanan ciddi kaza geçirenler ile dur bildirisi veren sinyal ve işaretlerin her ihlalinde personel işyeri amiri tarafından, bulunduğu unvanda çalışıp çalışamayacağı belirlenmek ve sağlık kurulu raporu alınmak üzere, tam teşekküllü Devlet hastanesi veya resmi üniversite hastanesine gönderilir.

(2) Alınan her hastalık raporu, raporda yer alan teşhisin değerlendirilmesi yapılmak üzere ilgili işyeri amiri tarafından grup belirleyicisine gönderilir. İşyeri amirinin teklifi ve grup belirleyicisinin uygun görmesi halinde personel; 10 uncu maddede belirtilen sürelere bakılmaksızın, grup tespiti yapılmak üzere tam teşekküllü Devlet hastanesi veya resmi üniversite hastanesine gönderilir.

(3) Bu Yönergenin 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen unvan ve görevlerde ilk defa açıktan atanacaklar ile bu unvan ve görevlerde çalıştırılacaklardan, ilk görevlendirmelerinde Tarama Testi istenir.  Tarama Testi sonucunun negatif olması gerekir.

(4) Sağlık Kurulu raporları, EK-2’de belirtilen sağlık niteliklerine göre grup belirleyicisi tarafından değerlendirilir ve adayın çalışabileceği unvan grubu belirlenir. Grup belirleyicileri, sağlık kurulu raporlarını değerlendirme sırasında personelin hazır bulunmasını isteyebilirler.

(5) Bu Yönergenin dışında yer alan unvanlarda açıktan atama nedeniyle işe ilk gireceklerden sağlık kurulu raporu istenir. 

(6) EK-1’de yer alan unvanlarda ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen işe alınacakların, boy uzunluğu 1,55 metreden aşağı olamaz.

Bunların beden kitle indeksi, 19-32 arasında olmak zorundadır. Beden kitle indeksi; kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile bulunur.

(7) Alınan sağlık kurulu raporları grup belirleyicisi tarafından onaylanır. İlk işe girişte alınan sağlık kurulu raporları ile çalışan personelin grup değişimini gerektiren sağlık kurulu raporları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylanır.

Sağlık raporlarının geçerlilik süresi   

MADDE 8- (1) İlk işe girişte;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli personelde, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yerleştirme sonuçlarının,

b) 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi personelde, sınav sonuçlarının,

ilan tarihinden sonra alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir.

(2) Öncesinde kurs veya eğitim gerekmeyen unvanlara yapılacak görev değişimlerinde; sağlık kurulu raporu ve/veya psikoteknik değerlendirme gerektiren unvanlara, görev değişiminin yapılacağı tarihten önce alınmış olan sağlık kurulu raporları ve psikoteknik değerlendirmeler, EK-2 ve EK-3’teki şartların bulunması ile periyodik sağlık kontrolü ve periyodik psikoteknik değerlendirme süreleri içinde olması halinde geçerlidir.

(3) Öncesinde kurs gereken unvanlara yapılacak görev değişimlerinde; kurs öncesinde aday olunan göreve yönelik alınan sağlık kurul raporları ve yapılan psikoteknik değerlendirmeler, görev değişiminin yapılacağı tarihten önce alınmış ise EK-2 ve EK-3’ teki şartların bulunması ile periyodik sağlık kontrolü ve periyodik psikoteknik değerlendirme süreleri içinde olması halinde geçerlidir.

Sağlık kontrolü yapılacak unvanlar

MADDE 9- (1) Aşağıda belirtilen unvanlarda çalışanlara periyodik olarak sağlık kontrolü yapılır:

 1. Baş Makinist, YHT Makinisti, Makinist, Makinist İşçisi,

b)  Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü, Mekanik Vasıta Operatörü,

 1. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında, ehliyet ve/veya brövesi olanlar,

ç) Hareket Memuru, İstasyon Şefi, Tren Şefi,

d) Trafik Baş Kontrolörü, Trafik Kontrolörü,

e)  Tren Teşkil Memuru, Tren Teşkil İşçisi,

 1. Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlemini yapanlar:
  1. Mühendis,
  2. Tekniker,
  3. Teknisyen,
  4. Tesisler Sürveyanı,
  5. Tesisler Şefi,
 2. Yüksek gerilim tesisat işçisi.

g)  Hat Bakım Onarım Memuru,

ğ)  Tesisler Sürveyanı,

h) Vagon Başteknisyeni, Vagon Teknisyeni, Vagon Muayene / Bakım Onarım İşçisi,

Başrevizör, Revizör,

ı) Yol Bakım Onarım İşçisi,

i)   Yol Bakım Onarım Postabaşısı,     

j)   Yol ve Geçit Kontrol Memuru,

k)  Yol Kontrol İşçisi,  

l)Yol Sürveyanı.

(2) Aşağıda belirtilen unvanlara sadece işe ilk atanmalarında sağlık kontrolü yapılır:

 1. Kondüktör,
 2. Liman Puantörü,
 3. Lojistik Memuru,
 4. Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Görevlisi ve Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi.

Periyodik sağlık kontrolü süreleri

MADDE10- Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında unvanları belirtilen personelin;

a) 45 yaşına kadar 5 yılda bir,

b) 45-55 yaş arasında 3 yılda bir,

c) 55 yaşından sonra ise 2 yılda bir,

tam teşekküllü Devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinde periyodik sağlık kontrolü yapılır.

Sağlık grubu değişen personel

MADDE 11- (1) EK-1’de yer alan unvanlar için, EK-2’de belirlenen sağlık koşullarını taşımayan personel, TCDD’nin ihtiyaç durumu da dikkate alınarak uygun yer ve görevlere atanabilir. TCDD işçi personeli hakkında toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

(2) 1 inci fıkra kapsamında bulunduğu görev için gerekli sağlık koşullarını kaybetmeleri nedeniyle görevi değiştirilen personel iyileştiğini öne sürmesi ve talepte bulunması kaydıyla, yeniden grup tespiti yapılmak üzere tam teşekküllü Devlet hastanesi veya resmi üniversite hastanesine gönderilir. 

Sağlık kurulu raporuna yapılacak itirazlar

MADDE 12- (1) Görev alacağı veya görev yaptığı grupta çalışamayacağı belirlenenlerin sağlık kurulu raporları, grup belirleyicisinin bağlı olduğu müdürlük/ daire başkanlığı tarafından, en geç 5 iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak duyurulur.

(2) Sağlık kurulu raporuna itiraz, grup belirleyicisinin verdiği kararın personele tebliğini takip eden 15 iş günü içerisinde yapılır. Bu süreden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(3) Sağlık kurulu raporuna yapılacak itirazlarda, itiraz eden kişi grup belirleyicisinin bağlı olduğu müdürlük/daire başkanlığı tarafından, itirazı takip eden 30 gün içerisinde uygun görülecek ikinci bir hastaneye gitmek zorundadır. Bu hastanenin vereceği raporun ilk sağlık kurulu raporundan farklı olması halinde; TCDD’nin belirleyeceği hakem hastanesine gönderilir.  Üçüncü hastaneye gönderilenler, en geç 30 gün içerisinde hastaneye başvurmak zorundadır. Üçüncü hastanenin vereceği rapor kesindir. Bu süre içerisinde hastaneye başvurmayanlar hakkında, itiraz edilen sağlık kurulu raporuna göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Psikoteknik Değerlendirmeler

Psikoteknik değerlendirmelerin amacı

MADDE 13- (1) Psikoteknik değerlendirmelerin amacı; 14 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci fıkrasında belirtilen unvanlarda ilk defa işe alınacak, bu unvanlarda çalışan veya görev değişikliği suretiyle bu unvanlara atanacakların kurs öncesinde, EK-3’te belirtilen yeteneklerinin o meslek için yeterli düzeyde olup olmadığının saptanmasıdır.

Psikoteknik değerlendirme yapılacak unvan ve işlerde çalışan personel

MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen unvanlarda çalışanlara periyodik olarak psikoteknik değerlendirme yapılır:

 1. Sürücüler
 2. Baş Makinist, YHT Makinisti, Makinist, Makinist İşçisi,
 3. Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü (Demiryolu araçlarını süren ve/veya hat üstü iş makinalarını kullananlar),
 4. Bir ve ikinci alt bentler dışında ehliyet ve/veya brövesi olanlar.
  1. Hareket Memuru, İstasyon Şefi, Tren Şefi,
  2. Trafik Baş Kontrolörü, Trafik Kontrolörü,
  3. Tren Teşkil Memuru, Tren Teşkil İşçisi.
 1. Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlemini yapanlar:
 2. Mühendis,
 3. Tekniker,
 4. Teknisyen,
 5. Tesisler Sürveyanı,
 6. Tesisler Şefi,
 7. Yüksek gerilim tesisat işçisi.

(2) Aşağıda belirtilen unvanlara ilk defa açıktan atanacaklar ile bu unvanlara görev değişimi suretiyle atanacaklardan, sadece ilk görevlendirilmelerinde psikoteknik değerlendirme istenir:

Periyodik psikoteknik değerlendirme süreleri

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında unvanları belirtilen personele; 

a) 45 yaşına kadar 5 yılda bir,

b) 45-55 yaş arasında 3 yılda bir,

c) 55 yaşından sonra ise 2 yılda bir

periyodik psikoteknik değerlendirme yapılır.

Psikoteknik değerlendirmenin yapılacağı yer ve uygulanacak testler

MADDE 16- (1) Psikoteknik değerlendirme TCDD psikoteknik değerlendirme merkezinde yapılır. İhtiyaç olması halinde, TCDD tarafından belirlenen diğer psikoteknik değerlendirme merkezlerinde de yapılabilir.

(2) Psikoteknik değerlendirme merkezinde kullanılacak yetenek testleri şunlardır:

 1. Seçici Dikkat Testi
 2. Konsantrasyon Testi
 3. Sürekli Dikkat/ Vijilans Testi
 4. Görsel Kısa-Süreli Bellek Testi
 5. Üç Boyutlu Algılama Testi
 6. Muhakeme Testi
 7. Görsel Süreklilik Testi
 8. Geniş Görüş Açısı ve Algı Testi
 9. Anlık Görsel Algı Testi
 10. El Göz Koordinasyon Testi
 11. Duyumotor Koordinasyon Testi
 12. Reaktif Stres Toleransı Testi
 13. Tepki Hızı Testi
 14. Hız ve Mesafe Algılama Testi

(3) Bu Yönerge kapsamına giren unvanlarda çalışan personele uygulanacak psikoteknik değerlendirme testleri EK-3’te belirtilmiştir.

Psikoteknik değerlendirme merkezinin özellikleri

MADDE 17-  (1) Psikoteknik değerlendirme testi uygulaması için test odası, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) Dış ortam koşullarından etkilenmeyen, sessiz bir ortama sahip olmalıdır.

b) Uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı olmalıdır.

c) Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.

ç) Aydınlatması yeterli olmalıdır.

d) Duvarları açık renkle boyanmış olmalıdır.

e) Duvarda resim, müzik, saat vb. dikkati dağıtacak materyal olmamalıdır.

f) Psikoteknik değerlendirme için bilgisayar destekli cihazlar olmalıdır.

(2) Psikoteknik değerlendirme test merkezi, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) Merkez; müstakil binalarda veya binanın bağımsız bölümünde açılmalıdır.

b) Genel çalışma mekanından ayrı psikoteknik değerlendirme uygulaması için ayrılmış oda veya odalara sahip olmalıdır.

c) Bekleme ve sekretarya odası, en az on beş metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

ç) Kapısında psikoloğun adının yazılı olduğu ve diplomalarının aslı veya TCDD tarafından tasdikli bir örneği ve cihaz kullanım belgelerinin aslının duvara asılı olduğu psikolog çalışma odası bulunmalıdır. 

Çalışanların görev ve sorumlulukları

MADDE 18- (1) Psikoteknik değerlendirme merkezinde çalışan psikologlar aşağıdaki görevleri yapar.

a)  Psikoteknik değerlendirme yapılacakların randevularını düzenler.

b)  Psikoteknik değerlendirmeleri yapar.

c)  Yeni test bataryalarının hazırlık çalışmalarına katılır.

d) Psikoteknik değerlendirmeye gelenlerin kayıtlarını düzenli olarak tutar ve kayıtları Yönergede belirtilen sürede saklar.

e)  Değerlendirme sonuçlarının aylık istatistiki bilgilerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Psikologlar, psikoteknik değerlendirme raporları hakkında, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bilgi veremez.

(3) Psikoteknik değerlendirme merkezinde çalışan psikologlar, bu Yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sorumludurlar.

Psikoteknik değerlendirmede uyulması gereken esaslar

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasında belirtilen unvanlarda çalışan veya bu unvanlara atanacaklar psikoteknik değerlendirme merkezine, grup belirleyici tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ve iş yeri tarafından 3 kopya olarak düzenlenen Psikoteknik Muayene Fişi (6059 model) ile gitmek zorundadırlar.

(2) Psikoteknik değerlendirmeye alınacaklara, teste başlamadan önce alkol veya benzeri keyif verici maddelerin, psikolojik veya fizyolojik durumunu olumsuz etkileyecek reçeteli veya reçetesiz ilaçların etkisi altında olmadığını, testler esnasında performansını etkileyecek herhangi bir sağlık probleminin, yorgunluk, uykusuzluk, açlık veya benzeri bir etkinin olmadığına ilişkin belge imzalatılır. Kişi isterse, değerlendirme başka bir güne ertelenir.

Psikoteknik değerlendirme sonuçlarının bildirimi

MADDE 20- (1) Psikoteknik değerlendirme sonucu, psikolog tarafından Psikoteknik Muayene Fişi (6059 model) üzerinde “Yeterli” veya “Yetersiz” şeklinde belirlenir. Ayrıca kişinin girmiş olduğu testleri ve her bir testten ne düzeyde geçtiğini gösteren rapor düzenlenir. Psikoteknik değerlendirme raporunun bir örneği, psikoteknik değerlendirme merkezindeki dosyada ve ayrıca elektronik ortamda saklanır. Üç kopya 6059 Model ve iki kopya psikoteknik değerlendirme raporu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından iki kopya 6059 Model ve bir kopya psikoteknik değerlendirme raporu ilgisine göre Bölge/ Liman/ Fabrika Müdürlüklerine gönderilir.

(3)  Psikoteknik değerlendirme raporları, değerlendirme sonucunun Bölge/ Liman/ Fabrika’ ya ulaştığı tarihten itibaren iş yerine 5 iş günü içerisinde gönderilir.

(4) Psikoteknik değerlendirme sonuçları çalışan personele, bağlı bulunduğu iş yeri amiri tarafından, en geç 5 iş günü içerisinde bildirilir. Sonucu “Yetersiz” olanlar, işyeri amiri tarafından psikoteknik değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psikoteknik değerlendirme merkezine gönderilir. İkinci psikoteknik değerlendirme sonuçları, psikoteknik testler ile değerlendirilen unvan için kesin ve sondur.

(5) Öncesinde kurs veya sınav gerektiren görev değişimlerinde; psikoteknik değerlendirme sonucu “yetersiz” olanların ikinci psikoteknik değerlendirmeleri, aynı unvanlar için açılacak bir sonraki kurs veya sınav öncesi yapılır. İkinci psikoteknik değerlendirme sonucu da yetersiz olanlar, bir daha bu unvanlar için açılacak kurs ve sınava katılamaz.

(6) İlk işe alınacaklardan psikoteknik değerlendirmesi yetersiz görülenlere sonuç, görev alacağı bölge, fabrika, liman ve teşkil müdürlükleri tarafından, en geç 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla duyurulur. Tebligatın kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde talepte bulunanlara,  psikoteknik değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir psikoteknik değerlendirme yapılır. İkinci psikoteknik değerlendirme sonucu kesindir.

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde tutulması gereken kayıtlar

MADDE 21- (1) Merkezlerde test süreçlerinin takip edilmesi, arşivlenmesi ve denetlenmesi için aşağıdaki belge ve kayıtların bulundurulması zorunludur.

a) Kayıt Defteri: İnsan Kaynakları Dairesi tarafından her bir sayfası onaylanan ve psikoteknik değerlendirme yaptırmak üzere merkeze başvuranların kimlik ve sicil bilgilerinin kayıt edildiği defterdir.

b) Psikoteknik Değerlendirme Raporları Dosyası: Psikoteknik değerlendirme yapılanların kimlik ve sicil bilgilerinin, psikoteknik değerlendirmeye ait bilgisayar çıktılarının saklandığı dosyadır.

c) Yedekleme Sistemi: Psikoteknik değerlendirme testi uygulanan her bir test cihazını görüntüleyen kamera sistemi ile kayıt edilen personelin teste giriş tarihine, saatine ve test esnasındaki görüntüsüne ait kayıtların merkezde bir ay süre ile saklanmasını sağlayan sistemdir.

(2) Tutulan tüm kayıt defterlerinin ve psikoteknik değerlendirme raporlarının, beş yıl süreyle saklanması ve denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.

Değerlendirme sonuçları yetersiz olanlar

MADDE 22- (1) Psikoteknik değerlendirmelerde:

 1. Psikoteknik değerlendirme sonucundan “yetersiz” görülen personel;
 2. İkinci kez psikoteknik değerlendirmeye gideceği tarihe kadar olan süreçte, psikoteknik değerlendirme için gönderildiği unvanının görevinde çalıştırılamaz.
 3. İkinci psikoteknik değerlendirme sonucunda da yetersiz görülen personel, psikoteknik değerlendirme için gönderildiği unvanın görevlerinde bir daha çalıştırılamaz.
 4. Ehliyet ve/veya brövesi olması nedeniyle bu Yönergenin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 3 üncü alt bendi kapsamında çalışanlardan, periyodik psikoteknik değerlendirme sonucu “Yetersiz” olanlar asıl unvanlarında çalışmaya devam ederler. Ancak ehliyet ve/veya brövesine sahip olduğu aracı kullanamazlar.
 5. Bu Yönergenin14 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlardan, periyodik psikoteknik değerlendirme sonucu “Yetersiz” olanlar asıl unvanlarında çalışmaya devam ederler. Ancak kataner hatlarına enerji verme ve kesme işlerini yapamazlar.

İş yeri amirinin sorumluluğu

MADDE 23- Periyodik psikoteknik değerlendirme zamanı gelmiş, ciddi kazaya karışmış ya da dur bildirisi veren sinyal ve işaret ihlalinde bulunan periyodik psikoteknik değerlendirmeye tabi çalışan personelin, psikoteknik değerlendirmeye gönderilmesinden ve geçerlilik günü geçmiş psikoteknik değerlendirme raporu ile çalıştırılan personelden iş yeri amiri sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE- (1) 10/08/2009 - 03/05/2013 tarihleri arasında Renk Körlüğü giderici lensle işe girenlerin periyodik muayeneleri işe girdikleri tarihte yürürlükteki Yönerge Hükümlerine uygun olarak yapılır.

GEÇİCİ MADDE- (2) 2009 yılından önce basit yolla renkleri tanımaları şartıyla işe alınan Mekanik Vasıta Operatörleri ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörleri periyodik muayeneleri işe girdikleri tarihte yürürlükteki Yönerge Hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde- 24 Yönetim Kurulunun 31/12/2014 tarih ve 20/258 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan TCDD İşletmesi Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde- 25 Bu Yönerge 15.02.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde- 26 Bu Yönerge hükümlerini  TCDD Genel Müdürü yürütür.

EK -1 Unvan Grup Tablosu
A GRUBU UNVANLAR B GRUBU UNVANLAR
 • Baş Makinist,
 • Makinist,
 • Makinist işçisi,
 • YHT Makinisti.
 • Başrevizör,
 • Ehliyet ve brövesi olanlar,
 • Hareket Memuru (Göz ve Kulaktan A),
 • Hat Bakım Onarım Memuru,
 • İstasyon Şefi (Göz ve Kulaktan A),
 • Kondüktör,
 • Liman  Puantörü,
 • Lojistik memuru,
 • Mekanik Vasıta Operatörü (8.72.00 Grubu) (Göz ve Kulaktan A)
 • Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü (Göz ve Kulaktan A),
 • Mühendis(Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Revizör,
 • Teknisyen ( Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Tekniker (Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Tesisler Sürveyanı,
 • Tesisler Şefi ,
 • Trafik Başkontrolörü ,
 • Trafik Kontrolörü (Göz ve Kulaktan A),
 • Tren Teşkil İşçisi (İlk girişte A),
 • Tren Teşkil Memuru  (İlk girişte A),
 • Tren Şefi,
 • Vagon Baş Teknisyeni,
 • Vagon Muayene/Bakım ve Onarım İşçisi,
 • Vagon Teknisyeni,
 • Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Görevlisi,
 • Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi,
 • Yol Bakım Onarım İşçisi,
 • Yol Bakım Onarım Postabaşısı,
 • Yol ve Geçit Kontrol Memuru,
 • Yol Kontrol İşçisi,
 • Yol Sürveyanı,
 • Yüksek Gerilim Tesisat İşçisi  (Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar).

EK-2 Unvan Gruplarında Aranacak Sağlık Nitelikleri Tablosu

GÖZ

A

İlk Girişte: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir göz tam 10/10, diğer göz 5/10 veya her iki gözün görmeleri toplamı 15/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Kırılma kusuru: 5 diyoptriye kadar hipermetropi, 8 diyoptriye kadar miyopi veya 3 diyoptriden fazla olmayan basit veya bileşik astigmatizmalar bu derecelerde düzeltilebilirse göreve alınırlar. Ancak görevde gözlük veya kontakt lens kullanmaları zorunludur. Skatrize olmuş ve konjunktivada hafif hipertrofi yapmış ve korneada yaptığı yoğunluk sonucu iki gözün görmeleri toplamı gözlüksüz 15/20 den aşağı bulunmayan ve faal olmayan trahomlular göreve alınır.

Renk muayenesi: İshihara testini geçmeleri gerekir.

Asil Personelde: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde tam 10/10, diğeri 3/10 veya her iki gözün görmeleri toplam 13/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Bir veya iki gözde intraoküler lens uygulanmış vakalar her yıl kontrol muayenesi yapılmak kaydıyla bu grupta görev alırlar.

Diğer konulardaki özellikler de Teşekkülde ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

B

İlk Girişte: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde 8/10, diğer gözde 5/10 veya her iki gözün görmeleri toplam 13/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Kırılma kusuru :A grubundaki nitelikleri taşımalıdır. Konjonktivada yaptığı yoğunluk sonucu görmesi gözlüksüz bir gözde 8/10, diğer gözde 5/10 dan aşağı olmayan veya iki gözün görmeleri toplamı 13/20 yi bulan skatrize olmuş aktif bulunmayan 4. dönemdeki trahomlular göreve alınır.

Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmaya engel olmayacak şekilde hafif dereceli ptozis, fizyolojik görevi bozmayan göz kapaklarının doğuştan veya edinsel hastalık sonucu eksiklik ve şekil bozuklukları, bir gözde gözyaşı yollarının darlığından ileri gelen hafif göz yaşarması, sinir sistemi lezyonları ile ilgili olmayan ve görme kuvvetini bir gözde 8/10 diğer gözde 5/10 dan aşağı olmayacak şekilde bozmayan ve yabancı cisim çarpması ile meydana   gelmiş   kornea   kristalinin   ilerlemeyen   skatrisyel   yoğunlukları olanlar  işe alınırlar. 

Konjonktivitisvernalis sekelleri,  görmeye zarar vermeyen konjonktiva ve kapak kenarlarının kronik önemsiz hastalıkları ve göz küresinin hareketlerine zarar vermeyen bir veya iki taraflı fizyolojik görevi bozmayan sifiliz ve tüberküloz dışındaki bir hastalık nedeni ile sonradan oluşan göz kapakları şekil bozuklukları, bir göz kapandığı zaman korneayı bütünü ile örten ve pek küçük konjonktiva bölümü açık kalan lagoftalmi, her iki gözde kirpiklerin yokluğu, bir veya iki gözyaşı yollarının darlığından ileri gelen hafif göz yaşarması, bir gözde gözyaşı kesesinin eski iltihaptan kalma genişlemesi, kese ameliyatı yapılmış bir veya iki tarafta göz yaşarması olanlar,  Glokom ve pigmenterretinitisliler bu grupta iş alamazlar.   

Renk muayenesi: Göz bölümü sonundaki listede bulunan unvanların İshihara testini geçmeleri gerekir. Ancak, bunun dışında kalan unvanların, renkleri basit yoldan tanımaları yeterlidir.

Asil Personelde: Görme kuvveti Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde en az 8/10 olmalı veya iki gözün görmeleri toplamı 11/20’ yi bulmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Diğer konulardaki özellikler de Teşekkülde ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

Kesinlikle İshihara testi ile renkleri ayırım muayenesine tabi tutulacak görevler şunlardır: Başmakinist,Ehliyet ve/veya Brövesi Olanlar,Hareket Memuru, Hat Bakım Onarım Memuru,İstasyon Şefi,Kataner hatlarına enerji verme kesme işlemi yapanlar,Kondüktör, Makinist,Makinist İşçisi,Mekanik Vasıta Operatörü, Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü, Tesisler Şefi, Tesisler Sürveyanı, Trafik Kontrolorü, Tren Şefi, Tren Teşkil Memuru, Tren Teşkil İşçisi, YHT Makinisti,  Yol Bakım Onarım Postabaşısı, Yol Bakım Onarım Şefi, Yol ve Geçit Kontrol Memuru, Yol Kontrol İşçisi, Yol Sürveyanı.

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu unvanlarda ilk işe girecek olanların İshihara testi ile renk körlüğü mevcut ise çalışamazlar.

KULAK-BURUN-BOĞAZ

A

İlk Girişte:Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500, 1000 ve 2000 frekansların ortalaması,O - 30 dB olmalıdır. İşitmeyi bozmayan dış kulak yolunun hafif dereceli darlığı ve şekil bozuklukları bu grupta iş alırlar.

Burnun solunum ve konuşmayı bozmayan konjenital veya edinselkonkahipertrofisi ve septumdeviasyonu bu grupta iş alır. Burun solunumunu etkileyen konkahipertrofisi ve septumdeviasyonları, polip, sineşi, tavşan dudağı ve damak yarıkları ameliyattan sonra tam şifa bulursa bu gruba alınırlar.

Larenkste deformasyon yapmış hastalığı olanlar ile konuşma bozukluğu bulunanlar bu grupta iş alamaz. Larenks selim polipleri olanlar ameliyattan sonra alınır.

Asil Personelde: Kuruluşa girdikten sonra kaza sonucu meydana gelmiş işitme,

solunum ve konuşmayı bozmayan burun ve dudak, kulak sayvanı ile larenksdefektleri bu grupta çalışır.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde :Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500, 1000 ve 2000 frekansların ortalaması,30 - 40 dB olmalıdır.  

Dış kulak yolunun darlıkları ve sayvanının şekil bozuklukları ile orta kulağa ait kataral ve skatrisyel hastalıklar ve inaktif kronik otitler, timpanoplasti ameliyatı geçirmiş olup işitmeleri bu grubun sınırları içinde olanlar bu grupta iş alırlar.

 Merkezi nedenlere bağlı ağız, boğaz, farenks ve larenks patolojileri bulunanlar, bir kulak sayvanının tam yokluğu ya da her iki kulak  sayvanında şekil bozuklukları olanlar, koklearotosklerozlular ,  kord vokalde semiparalizisi bulunanlar , bir veya iki kulak kepçesi olmayanlar, bir taraflı radikal mastoidektomi ameliyatı geçirenler,  burun ve larenksdefektleri, larenks ve trakea darlıkları,  parsiyel veya total larenjektomiler  bu grupta iş alamazlar.

DAHİLİYE

A

1)   Solunum Sistemi:

İlk Girişte: Küçükkalsifiye odaklar dışında akciğerler sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Solunum fonksiyonunu bozmayan sekeller bu grupta çalışır.

2)Dolaşım Sistemi:

İlk Girişte: Spora ve ağır egzersizlere bağlı olduğu kesinlikle saptanan hafif dereceli kalp büyümeleri olanlar bu grupta iş alırlar.

 40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde: Organik nedene bağlı olmayan seyrek gelen atımlar, psikojenik taşikardi ve bradikardi, ortostatik olmayan ve arter basıncı maksimal 100 mm Hg'dan aşağı olmaması koşulu ile idyopatikarteryel hipotansiyonlar, tedaviden yararlanan nörosirkulatuarasteniler, sitüsinversusviscerumu olanlar bu grupta çalışır.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

3)  Sindirim Sistemi:

İlk Girişte: Organik bir mide hastalığına bağlı olmayan hipo ve hiperasiditeler, kronik konstipasyonlar, hafif dereceli gastriti olanlar bu grupta iş alır.

Asil Personelde: Fonksiyonel bozukluk yapmayan visseroptozlar, beslenme bozukluğu yapmamış gastrit, enterit, enterokolit ve basit kolitler, irritabl kolon, dispepsiler, kronik konstipasyon, komplikasyonsuz safra kesesi ve safra yolları ameliyatları, sübjektif yakınmalara yol açmayan ve beslenmeyi bozmayan ameliyatlı ve ameliyatsız iyileşmiş mide duodenum ülserleri, geçirilmiş ve barsak pasajında darlık yapmamış peritonit sekelleri olanlar bu grupta çalışırlar.

4)Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları:

İlk Girişte:Hemapoetik sistem ve lenf sistemi sağlam olacaktır. Tedavi ile kısa zamanda düzelebilecek hafif dereceli anemiler bu grupta iş alır.

Asil Personelde: Hafif derecede büyümüş spesifik olmayan lenf bezi büyümeleri bulunanlar bu grupta çalışırlar.

5)İç Salgı Sistemi:

İlk Girişte: Sağlam olacak.

Asil Personelde: DiabetesMellitusa bağlı olmayan glikozüri,   basit goitresi olanlar bu grupta çalışırlar.

Ağızdan antidiabetik ilaç alan veya insülin kullanan DiabetesMellitus hastaları ( HbA1c değeri  > % 6 olanlar veya açlık  kanglukozu   ≥126 mg/dL olanlar  veya diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar veya ağızdan verilen 75 g’lıkglukoz yüklemesini ( oral glukoz tolerans testi-OGTT) takiben 2 saat sonraki plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar ) bu grupta çalışamazlar.

6) Böbrek Hastalıkları:

İlk Girişte: Tamamen sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Mikroskobik albüminürisi olanlar bu grupta çalışırlar.

B

1)Solunum Sistemi:

İlk Girişte: Röntgende tespit edilebilen hafif dereceli plevra sekelleri, sisüritler ve hafif derecede solunum fonksiyon bozukluğu olanlar bu grupta iş alırlar.

Asil Personelde: Klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucunda, aktivitesinin tamamen durduğu radyolojik tetkiklerde kesin saptanan ve solunum fonksiyonlarını bozmayan akciğer ve mediasten tüberkülozu ve tüberküloz dışı hastalıklarının sınırlı fibrö-kalsifiye sekel ve solunum yetmezliği göstermeyen kronik bronşiti olanlar bu grupta çalışırlar.

Pnömokoniosiz, kronik bronşit, bronşial astım ve amfizem gibi akciğer ve bronşların kronik hastalıkları, cerrahi ve idyopatikdiyafragmaparazileri, akciğer fonksiyonlarını bozmayan radyolojik sekel bırakmayan cerrahi girişimler, bir loba kadar lobektomi, hiatushernileri olanlar bu grupta çalışamazlar.

2)Dolaşım Sistemi:

İlk Girişte: 40 yaşına kadar 140/90 mmHg ve 40 yaşından sonra 160/90 mmHg ye kadar ve hiçbir komplikasyon yapmamış esansiyel olmayan tamamen sinirsel ve heyecana bağlı idyopatik hipertansiyonlar bu grupta iş alırlar.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde: Tedaviye cevap veren ve malign olmayan hipertansiyon, kalp hipertrofisi ve EKG de patolojik bulgu vermeyen hipertansiyonlar, organik nedenlere bağlı olmayan EKG bulguları bulunanlar bu grupta çalışırlar.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

3)  Sindirim Sistemi:

İlk Girişte ve Asil Personelde: A grubu asil personeldeki gibidir.

Fonksiyon bozukluğu yapmış, tıbbi ve cerrahi tedaviden yararlanmamış mide-duedenum ülseri, postgastrektomi, postvagotomi ve postkolesistektomisendromları, karın içi selim urları, beslenme bozukluğu yapmış visseroptozu olanlar bu grupta çalışamazlar.

4)  Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları:

İlk Girişte: A grubu ilk girişteki gibidir.

Asil Personelde: A grubu asil personeldeki gibidir.

5)İç Salgı Sistemi:

İlk Girişte: Sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Hafif ve ağızdan alınan antidiabetiklerleregüle olan diabetesmellituslular ile ileri derecede klinik belirti vermeyen gutu olanlar bu grupta çalışırlar.

İnsülin kullanan DiabetesMellitus hastaları  (HbA1c değeri  > % 6 olanlar veya açlık  kanglukozu   ≥126 mg/dL olanlar  veya diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar veya ağızdan verilen 75 g’lıkglukoz yüklemesini ( oral glukoz tolerans testi-OGTT) takiben 2 saat sonraki plazma glukozu≥200 mg/dL olanlar ) bu grupta çalışamaz.

6)  Böbrek Hastalıkları:

İlk Girişte: A grubu ilk girişteki gibidir.

Asil Personelde: Böbrek fonksiyon testleri normal ve tedaviye cevap veren hipertansiyonu olan hafif dereceli proteinürisi olanlar bu grupta çalışırlar.

Primer ve sekonder olarak çeşitli nedenlerle meydana gelmiş böbrek yetersizliği, kronik nefrit, böbrek damar anomalileri olanlar ile böbrek transplantasyonu geçirenler bu grupta çalışamazlar

GENEL CERRAHİ

A

İlk Girişte: Şifa ile sonuçlanan ve hiçbir fizyolojik düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen, geçirilmiş orta ve küçük cerrahi girişimler bu grupta iş alırlar.

Kuruluşa yeni gireceklerin laparoskopikkolesistektomi hariç her çeşit büyük cerrahi girişimleri geçirmemiş olmaları gerekir.

Asil Personelde: Kuruluşta asil personel olarak çalışırken, benign hastalıklar nedeniyle subtotal mide rezeksiyonu, kolesistektomi, kranium ameliyatları ve subtotaltiroidektomi, splenektomi gibi büyük ameliyat geçirenler bir süre gözlem altında kaldıktan sonra objektif ve sübjektif düzensizlik belirtileri saptanmadığı durumlarda, beden hareket ve görevini bozmayan anüs ve rektumun hafif dereceli şekil bozuklukları, ameliyatla tedavisi mümkün her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren duvar zayıflıkları, tedavisi mümkün hemoroid ve fistüllüler bu gruptaki görevlerde çalışır.

B

İlk Girişte: Ameliyat olmuş ve şifa bulmuş fıtıklılar bu grupta iş alır. Bunun dışında A grubu ilk girişteki şartlar aranır.

 Asil Personelde:     A grubu  asil personeldeki  şartlar aranır.

Ağrı, şişlik, ödem gibi objektif ve sübjektif  belirtiler göstermeyen ve ameliyatla tedavisi mümkün varisler ile her türlü malign hastalıklar hiçbir grupta çalışamazlar.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

A

İlk Girişte: Tüm eklemler sağlam olmalıdır. Uzunluk, kısalık ve atrofi olmamalıdır. Kişinin hareketinde hiç bir düzensizlik meydana getirmemiş hafif derecede halluksvarus veya valgus, şifa ile sonuçlanan ve hiç bir düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen kranium ve omurga ameliyatı geçirenler hariç orta ve küçük cerrahi girişim geçirenler bu grupta iş alırlar.

Asil    Personelde:

 1. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   kol   ve   bacaklarda   görülen kubitisvarus   ve  valgus,  koksa  vara  ve   valga,   genuvarum   ve   valgum   gibi hafif dereceli   şekil  bozuklukları   ,
 2. Hafif  dereceli   raşitizm   sekelleri,
 3. Bir omuz  veya kalçanın diğerinden biraz  kalkıklığı,
 4. Omurganın  mesleğe    bağlı   ya   da    doğuştan       20    dereceden    az    şekil bozuklukları,
 5. Solunum   ve   dolaşım   sisteminin   görevlerini   bozmayan   ve   iltihabi   bir proçese   bağlı   olmayan   toraksın  hafif  dereceli   güvercin   göğsü   ve   kunduracı göğsü  gibi  şekil  bozuklukları  ,
 6. Polidaktili,
 7. Uzun   yürüyüşü   güçleştirmeyecek   derecede   ayakların   taban   çökmesi   veya  çukur   tabanlığı,
 8. Ayakta   baş   parmak   sağlam   iken   diğer   parmaklarda   3'den   az   falanks eksikliği,
 9. Baş   parmak   hariç   ayak  parmaklarının  normal   durumda  yapışıklığı   ,
 10. Organın   fizyolojik   görevini   bozmayacak   şekilde   kallüs   oluşmuş ve kısalık,   atrofi   yapmamış   kemik   kırıkları,
 11. Organların   fizyolojik   görevlerini    bozmayan   iyi    huylu    lipom,   fibrom, osteom,  dermoid  kist  gibi  urları,
 12. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan,   hayati   tehlike   göstermeyen kemik   ve   yumuşak  dokular  içindeki   yabancı   cisimleri,
 13. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   soliter   ya   da   grup   halindeki kas  agenezisleri  ve  ameliyatla tedavi  edilebilen iyi  huylu  kas  tümörleri,
 14. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   her   çeşit   eklem   derisi   yara izleri  ve  yapışıklıkları,
 15. Başın,    kolların    serbestçe    hareketini    kısıtlamayan    tortikolis,    servikal kaburga,   kalkık   skapula,   omuz   ya   da   kalçalardan   birinin   ötekine   oranla hafif kalkık ya da inik olması,
 16. Elin fonksiyonuna engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen başparmakla 2. Parmak arası hariç,   kullanılan   elde   2,   diğer   elde   3   parmak arasında   yapışıklığı ,
 17. Baş ve işaret parmakları hariç,    diğer parmaklardan birinin büyük ya da küçük olanlar,

Bu grupta çalıştırılırlar.

B

İlk Girişte: A grubu ilk  girişteki  gibidir. Bunlara ek olarak,  organ hareketlerini engellemeyen her çeşit skatrisliler bu grupta iş alırlar.

Ortopedi yönünden tekerlekli sandalyeye tabi olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde:

 1. Üst ve alt taraf falanks ve falankslar arası eklemlerin iyileşmiş,   beden hareket ve görevlerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri,
 2. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan kemiklerin edinsel ya da doğmalık şekil ve yapı bozuklukları,   spesifik ya da nonspesifik, romatizmal, kemik iltihap sekelleri,
 3. Boyu   1.70  cm.  den az olanlarda üst ve  alt tarafta 3cm.  (3cm.  dâhil),   1.70 cm. den fazla olanlarda alt ve üst tarafta 4 cm. (4 cm. dâhil)' ye kadar olan uzama ve kısalmalar,
 4. Kolda 3  cm. (3cm. dâhil), önkolda 2 cm. (2 cm. dâhil), alt tarafta 3cm. (3cm. dâhil)' ye kadar olan kas atrofileri veya çevre genişliği,
 5. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   büyük   eklemlerin   yerine konmuş    çıkığı    ya    da   hafif   şekil    bozukluğu,    normal    hareket    açısının toplamının   1/4  dahil       azaltan yapışıklıklar,
 6. Her   çeşit  eklem   derisi   skatrisleri,
 7. Servikalvertebralar    dışındaki     vertebralardaposttravmatik    ya    da nonspesifikromatizmal,   iltihap   sonu   en   çok   3   vertebrada   ankiloz   ya  da cerrahi   artrodez   ,
 8. Kullanılan  elin  baş,  işaret  parmağında  1  ya  da  diğer  parmaklarında  2, diğer   parmaklarından   5   interfalengeal   ya   da   metakarpofalengeal   eklemlerde sertlik  veya  gevşeklik,
 9. Kullanılan  elin  baş  parmağı  hariç  bir  parmağın  bütünü,  ya  da  toplam   3'ü geçmemek     üzere     parmaklarda    falanks     noksanlıkları,     bir     parmağın metakarpı   ile   birlikte   çıkartılması,
 10. Kullanılmayan eldeki parmaklarda baş parmak hariç toplam beşi geçmemek üzere falanks noksanlıkları,
 11. Ellerden birinde baş parmakta bir falanks yokluğu ya da baş parmaklar sağlam iken işaret parmaklarında kullanılan elde 2, kullanılmayan elde metakarpı ile birlikte parmağın yokluğu,
 12. Her   iki   elde   birden   işaret  parmaklarında   toplam   dördü   geçmemek   üzere falanks  noksanlıkları  ya  da  baş  parmaklarında  bir falanks  yokluğu  ile  işaret parmaklarında   bir  falanks   yokluğunun   birlikte   olması,
 13. Yürüyüşü   güçleştirmeyecek   şekilde   olan   ayakların   şekil   bozuklukları,
 14. Bir  ayağın   diğer  ayağa  oranla  3   cm.   (3   cm   dahil)   küçük  ya   da  büyük olması,
 15. Ayak başparmak hariç diğer parmaklardan ikisinin yokluğu ya da toplam olarak 6 falanksın noksanlığı,
 16. Ayak  baş  ve  2.  parmak  hariç  bir parmağın  metatarsı  ile  birlikte  yokluğu,
 17. Ayak baş parmakta 2 ya da diğer parmaklarda 5 (5 dahil) interfalengeal, metatarsofalengeal eklemlerde sertlik veya gevşeklik,
 18. Kişinin hareketinde hafif düzensizlik yapmış hafif derecedeki halluksvarus veya valgusu olanlar,

Bu grupta çalıştırılırlar. Ancak;

 1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan ve ameliyatla düzeltilemeyen kubitisvarus ve valgus, koksa vara ve valga, genuvarum ve valgum gibi üst ve alt tarafların şekil bozuklukları ,
 2. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozan; omuz,   dirsek,  el   bileğigibi   büyük   eklemlerin     sık  sık  nükseden   habitüel   çıkığı,  yarım  yapışıklığı,normal  hareket  açısının   1/4  (hariç)  ile   1/2  sine  kadar  hareket  noksanlığı  ya da  gevşekliği, kalça,   diz,   ayak   bileğigibi   büyük   eklemlerin      hareketlerinde   1/2   nispetinde   noksanlık   yapan   eskiçıkıkları,   yarım   yapışıklıkları   ya   da   diğer   hastalık   sekelleri.   Ameliyatladüzeltilmesi    olanaksız    gevşek   eklem,    sık   nükseden    ameliyatla   tedavisi
 3. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozan ya da hayat  için  tehlike   gösteren;  ameliyatla   çıkartılamayan   veeklem   hareketlerini    en   az    1/2   oranında   azaltan   eklem   faresi,   yabancıcisimler,yumuşak     dokuların,     organların     ve     kemiklerin     içindeki     ameliyatla çıkartılamayan   yabancı   cisimler,
 4. Üst ve  alt   taraf   eklemlerin   parsiyel   ya   da   total   protezle   düzeltilmişlezyonları,
 5. Henüz sekel halini almamış,  deformite yapmış olmakla beraber üst ve alt taraf eklemlerin   bir   veya   birden   fazla   tutulmuş,   kesin   tedavisi   olmayan kronik,    progresifenflamatuvar,    spesifik    veya    nonspesifikromatizmalhastalıklar,
 6. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan boyu 1.70 cm. den az olanlardaüst ve alt tarafta 3   cm.   (hariç)   ile   5   cm.(dahil)   kadar   boyu   1.70   cm.denfazla  olanlarda  üst  ve   alt  tarafta  4  cm   (hariç)   ile   6   cm.   (dahil) kadar  olanuzama   ve   kısalmalar,
 7. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan aktivitesi durmuş,   hafif sekelbırakmış,   spesifik,  nonspesifik  veromatizmal   iltihap   sekelleri,
 8. Büyük  eklemlerin  hareketini   1/2   oranında  azaltan  yapışıklıklar  ve  yara izleri,
 9. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan önemli    beden    hareketleriniyaptıran   tendon   ve   kasların  travmatik  sekelleri,
 10. Büyük  kaslarda  devamlı  kas  iltihapları,  miyozitisossifikans,
 11. Üst  tarafta  kolda  3   cm.  (hariç)  ile  5   cm.  (dahil)  kadar,  ön  kolda  2  cm.(hariç)   ile   4cm.   (dahil)   kadar,   alt  tarafta   uylukta   3   cm.   (hariç)   ile   6   cm.gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller,
 12. Nörolojik ya da vasküler belirti yapan  servikal  kaburga,
 13. Baş,    boyun,    kol    ve    gövde    hareketlerini    azaltan    tortikolis,    skapulagevşekliği  veya  şekil  bozukluğu,
 14. Omurganın    20-40    derece    açı    yapan;    kompansatris    açı     gösterentüberküloza   bağlı   olmayan   skolyoz,   kifoz, jibbozite,   lordoz   gibi   eğrilik   veşekil   bozuklukları,
 15. Hareket,  his   ya  da  stabilite  bozukluğu  yapan   spinabifia,   spondilolistesiz,sakralizasyon,   lumbalizasyon,   tamamen iyileşmiş   ya   da   aktivitesi   durmuş Mal de Pott,
 16. Non  spesifik iltihap  sonucu  servikal  bölgede  en  çok  3,  diğer  bölgelerde en  çok  5   vertebrada  ankiloz  veya  cerrahi  artrodez,
 17. Omurganın   hareketlerini   %25'den   fazla   kısıtlayan,   devamlı   ağrı   ve stabilite    bozukluğu    yapan    spondilartritler,    travmatik    veya    dejeneratifhastalıklar,   ankilozanspondilit,
 18. Solunum   ve   dolaşımı   bozmayan   göğüs   kafesinin   ileri   derecedeki   şekil bozuklukları,
 19. Hareketleri   bozan   ve   ameliyatla   düzeltilmesi   olanaksız   ellerden   birinde konjenital  ya  da  edinsel  baş  ve  işaret parmakları  arasındaki  yapışıklıklar,
 20. Ameliyatla  düzeltilmesi  olanaksız  konjenital  ya  da  edinsel  baş   ve  işaret parmakları  arası  hariç,  kullanılan  elde   3   parmak,  öteki   elde  4  parmakarasındaki  yapışıklıklar ya da  her iki  elde  birden,  baş  ve  işaret  parmakları arası   hariç,  5   parmak  toplamında  yapışıklıklar,
 21. Elin   veya   parmakların   öteki   tarafa   oranla   %50'den   büyük   veya   küçük
 22. Kullanılan   elde   baş   ve   işaret   parmağı   dahil   toplamı   5   olan   (5   dahil), öteki   elde   6   (dahil)   interfalengeal   ya   da   metakarpofalengeal   eklemin   sertlik ya  da  gevşeklikleri,
 23. Ellerden  birinde  baş  ve  işaret parmağı  hariç, 6-9  (9  dahil)  interfalengealya  da  metakarpofalengeal  eklemlerde  sertlik ya  da  gevşeklik,
 24. Kullanılan   el   baş   parmağı   hariç,   diğer   parmaklarda   toplamı   4-5   olan falanks  yokluğu  ya  da fonksiyon  bakımından  bu  parmakların   yok  hükmünde 
 25. Kullanılan   elin   baş   parmağı   hariç,   diğer   bir   parmağın   metakarpı   ile birlikte   çıkartılması   ve   buna   ek   olarak   diğer   parmaklarda    1-3    falanksyokluğu,
 26. Kullanılan    el    baş    parmak    veya    işaret    parmağında    tüm    falankslarınyokluğu  ya  da  bu  parmakların  fonksiyon  bakımından  yok  hükmünde   olması,
 27. Kullanılmayan   elde,   baş   parmak   hariç,   diğer   parmaklarda   toplam   5-8 dahil    falanks    yokluğu    veya   bu   parmakların   fonksiyon    bakımından   yok   hükmünde    olması,
 28. Kullanılmayan elde,   baş parmağın tam yokluğu ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,
 29. Yürüyüşe  engel  olan  ayak deformiteleri,
 30. Bir   ayağın   diğerine   oranla   3-6   cm.ye     kadar   küçük  veya   büyük
 31. Talus,    naviküler,    kuboid    kemiklerden    birinin    ya    da    kuneiformkemiklerden  ikisininin  yokluğu  ya  da  ileri   derecedeki   harabiyeti,
 32. Ayak   baş   parmak  yokluğu  ya  da  yok  hükmünde   olması,   baş   parmağın ikinci   parmakla   birlikte   sürekli   ve   ileri   derecede   şekil   bozukluğu,   ileri derecede   osteokondritlihalluksvalgus,   varus,   rijit   durumu;   çekiç   parmak, çıkık   parmak,   büzülme,  yapışma,   parmak   binmesi   halleri,
 33. Ayak   baş   parmak   hariç,   diğer   parmaklardan   üçünün   noksanlığı   ya   da ileri   derecede   şekil   bozukluğu,
 34. Ayak    baş    parmak   hariç,   diğer   parmaklarda   toplam    olarak    6'sında metatarsofalengeal    veya    interfalengeal    eklemlerde    tam    ankiloz    ya    da gevşeklik,
 35. Ayak baş parmak veya ikinci parmak hariç diğer üç parmaktan ikisinin metatarsıyla birlikte yokluğu ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti olanlar,
 36. Beden   hareket   ve   görevlerini,   bu   gruptaki   hizmetlere   engel   olmayacak derecede  bozan     konjenital  veya     edinsel  kemik  ve  eklem  değişiklikleri,
 37. Kuruluşta  çalışırken  görevle  ilgili  olarak  ortaya  çıkmış   organ  eksiklikleri;  diğer   el   ve   kol   sağlam   iken  bir  el   veya  bir  kolun  yokluğu   ya   da  yokluk derecesinde   zedelenmesi,   protezle   yürüyüşe   imkan   veren   her   cins   ayak   ve bacak   amputasyonları   olanlar,

Bu grupta çalışamazlar.

NÖROŞİRÜRJİ (BEYİN-SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ)

A

İlk Girişte ve Asil Personelde : Tam şifa bulmuş nevraljiler ve sekel bırakmamış fasial sinir paralizileri, kafanın doğuştan şekil bozuklukları nörolojik belirti meydana getirmemiş ise bu gruba girerler.

Spesifik, enfeksiyöz, toksik veya travmatik bir nedene bağlı ansefalit, myelit ve menenjit geçirenler tam şifa bulsalar bile; multipl skleroz, skleroz lateralamyotrofik, tabes gibi santral sistemi hastalıkları,

Travmatik, enfeksiyöz, iskemik veya afrigorik bir nedene bağlı kol ve bacaklarda organların fizyolojik görevlerini yüzde 10 dan fazla azaltan, progresif ve kişinin çalışması ile artabilecek olan parsielparalizler (radialis, ulnaris, medianus, siaticusperoneus, facialis sinirleri alanında) gibi periferik sinir sistemi hastalıkları,

Beyin, beyin zarı ve omurilik damarlarındaki anevrizmalar, hemorajilertrombusler, embolilerin yol açtığı hemipleji, hemiparazi, parapleji, sfinkter bozuklukları niteliğindeki sinir sisteminin damar hastalıklarını geçirmiş olanlar,

Beyin urları, beyin apseleri, beyin kistleri, opere disk hernisi, periferik sinirlerin dikişleri, travmatikkranial veya bel kemikleri çöküntüleri ve defektleri nedeni ile ameliyat olanlar ve epilepsi hastaları, bu gruptaki görevlerde çalıştırılmazlar.

B

İlk Girişte : A grubu İlk Girişte ve Asil Personeldeki  gibi.

Asil Personelde: Bir travmadan meydana gelmeyen doğuştan olan cranium kemiklerinde 2 cm çapına kadar olan cranium kemiğinin iç katını ilgilendirmeyen ve epileptik kriz doğurmadığı saptanan cranium çöküntüleri; Kuruluşta çalışmakta olduğu sırada olmak üzere kafa derisine ait skatrisler, organın fizyolojik görevini bozmayan ve ufak bir bölümünde eskiden geçirilmiş periferik sinirlere ait paralizi sekelleri ,lagoftalmisi olmayan hafif iz bırakmış fasial sinir paralizileri, elin baş ve işaret parmağı dışında el ve ayak parmaklarından birinde bir travma sonucu meydana gelmiş parsiyelparezi, l cm den fazla olmayan kas atrofisi ve trofik bozukluk yapmış şifa bulmuş siyatik nevraljileri bu grupta çalışır.

Beyin urları, beyin abseleri, beyin kistleri, sekel bırakan menenjit, travmatiklokal kanamalar, disk hernisi, periferik sinirlerin dikişleri, travmatikcranium veya omurga çöküntüleri ve defektleri nedeni ile ameliyat olanlar ve epilepsi hastaları bu gruptaki görevlerde çalışamazlar.

PSİKİYATRİ

A

Ruh hastalıklarının sınıflandırılmasında, güncel olarak kullanımda olan DSM tanı ölçütleri ve sınıflaması veya ICD-10 sınıflamasındaki tanılara karşılık gelen DSM tanıları esas alınır.

Bu grupta hizmet görenlerin, her çeşit ruh ve sinir hastalıklarından, bunların sekellerinden ve kişilik bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları ile antisosyal davranış yönünden sağlam olmaları gerekir.

İlk Girişte ve Asil Personelde: Minör depresif bozukluk tipinden bir hastalık geçirmiş ve son muayenelerinde bu hastalıktan bir iz kalmamış olanlar bu gruba girerler.

Nedeni ne olursa olsun daha önce obsesifkompulsif bozukluk ve psikoz, (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar),duygu durum bozuklukları (depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar), paranoia ve sanrısal bozukluk, konfüzyonmental (delirium), yapay bozukluklar, dissosiatif bozukluklar, posttravmatik stres bozukluğu,   anksiyete bozukluğu geçirenler tedavi ile tam şifa bulsalar bile bu gruptaki görevlerde çalışamazlar.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde : A grubu İlk Girişte ve Asil Personeldeki gibidir.

DERMATOLOJİ

A

İlk Girişte ve Asil Personelde: Organların fizyolojik görevlerine hiçbir şekilde engel olmayacak derecede, az sayıda ve vücutta elbise dışından fark edilmeyen,  az yaygın selim deri tümörleri, yüz ve başta fındık büyüklüğünü geçmemek şartı ile çeşitli nevüsler ve yüzde şekil bozukluğu yapmayan skatrisler.

Az sayıda ve lokalizevitiligo ve psöriazisler. Şifa bulmuş ve bulaşma olasılığı kalmamış favus, tedavi ile şifa bulabilen deri hastalıkları olanlar bu grupta iş alırlar ve çalışırlar.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde : A grubundaki deri belirtilerinin hafif yaygın şekilleri, ksantoma, sınırlı skleroderma, hafif lupuserythematodes, lipomlar, tedavisi bitmiş ve tam şifa bulmuş deri tbc.ları.

Tedaviyi  yanıtlayan  hafif lokal  egzamalar;

Ruhsal   belirtisi   olmayan  hafif  Recklinghausen  hastalığı,

Organların hareketlerine engel olmayacak keloitler ile epididim sertliği ve hafif sekelleri bulunan yumuşak şankr ve gonore gibi bulaşıcı hastalığı olanlar tedavi ile şifa bulmuşlar ise bu grupta iş alır ve çalışırlar.

ÜROLOJİ

A

İlk Girişte :Belirti vermeyen ve hormonal bozukluklar yapmayan testis ektopileri ve atrofileri, malign olmayan orşiektomi ameliyatı geçirenler, idrar zorluğu doğurmayan hipospadias, ameliyatı yapılmış varikosel ve hidroseller ile belirti vermeyen ve tedaviyi gerektirmeyen hafif dereceli varikoseller, nüks göstermeyen ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmamış böbrek, üreter ve mesane taşı ameliyatları geçirenler bu gruptaki görevlerde iş alabilirler.

 Asil Personelde : İlk giriştekine ek olarak kişinin görevine engel olmayan, hiçbir yakınım doğurmayan ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmayan üriner sistem taşları, ameliyatla giderilmesi mümkün testis ve epididimin selim tümörleri bu grupta çalışabilirler. Nüks gösteren olgular grup değiştirmeyi gerektirir.

B

İlk Girişte : A grubu İlk Girişteki gibidir.

Asil Personelde: Tedavi görmüş ve önemli sekel bırakmamış üretra iltihapları, testis ve epididimin eski geçirilmiş iltihaplarından kalma hafif dereceli sekelleri, hafif dereceli prostatore ve spermatoreler, böbreklerin, üreterlerin, idrar kesesi, testisler ve genital sistemin ameliyatla tedavisi mümkün nüks göstermeyen selim tümörleri, sonda ile tedavisi mümkün ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk yapmamış üretra darlıkları olanlar, bu gruptaki görevlerde çalışırlar.

EK-3 "UNVAN ve GÖREVLERE GÖRE İLK GÖREVLENDİRME İÇİN UYGULANACAK PSİKOTEKNİK TEST GRUPLANDIRMASI"
UNVAN ve GÖREVLER Tren Teşkil İşçisi Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü, Mekanik Vasıta Operatörü (Yol ve Tesisler) Sürveyan Hat Bakım Onarım Memuru Yol Geçit Kont. Memuru, YBO Postabaşı, YBO İşçisi, Yol Kontrol İşçisi Vagon Başteknisyeni, Vagon Teknisyeni, Vagon Muayene/Bakım Onarım İşçisi Liman Puantörü, Lojistik Memuru
DEĞERLENDİRİLEN YETENEK TESTLERİ
Görsel Hafıza
Görsel Odaklanma ve Takip
Uyanıklık/ Vijilans
Seçici Dikkat
Muhakeme
Konsantrasyon/ Dikkat
Zihinsel ve Motor Tepki
Stres Toleransı ve Tepki Hızı
Görsel Motor Koordinasyon
Takistoskopik Algı
Zaman, Hareket ve Mesafe Tahmini
Periferal Algı
Üç Boyutlu Algılama

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK VE PSİKOTEKNİK YÖNERGESİ
 
(Yönetim Kurulunun 31.12.2014 Tarih ve 20/258 Sayılı Kararı ile kabul edilen Yönergede  Yönetim Kurulunun 04.02.2016 Tarih ve 2/27 Sayılı Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE l- (1) Bu Yönergenin amacı, Yönerge kapsamındaki personel ile hizmet alımı yoluyla işe alınacak işçilerin, işe uygunluğunu belirlemek için yapılacak sağlık ve psikoteknik değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönergenin EK-1’ inde yer alan unvanlarda ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen işe alınacak personel ile bu görevlerde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla işe alınacak işçiler ve bu unvanlarda çalışan veya bu unvanlara görev değişimi suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak               

MADDE 3(1) Bu Yönerge, 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Ciddi Kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması veya benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü ya da beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan ya da araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede inceleme sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,
 2. Grup Belirleyicisi: Sağlık raporlarına göre personelin çalışacağı unvan grubunu belirleyen hekim veya diş hekimi, 
 3. Personel: Hangi statüde olursa olsun, bu Yönergenin EK -1’ inde yer alan unvanlarda veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi TCDD çalışanlarını,
 4. Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü Devlet hastaneleri ile resmi üniversite hastaneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,  
 5. Tarama Testi: Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla kullanılan testi,
 6. TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,ifade eder.

 

EK -1 Unvan Grup Tablosu
A GRUBU UNVANLAR B GRUBU UNVANLAR
 • Baş Makinist,
 • Makinist,
 • Makinist işçisi,
 • YHT Makinisti.
 • Başrevizör,
 • Ehliyet ve brövesi olanlar,
 • Hareket Memuru (Göz ve Kulaktan A),
 • Hat Bakım Onarım Memuru,
 • İstasyon Şefi (Göz ve Kulaktan A),
 • Kondüktör,
 • Liman  Puantörü,
 • Lojistik memuru,
 • Mekanik Vasıta Operatörü (8.72.00 Grubu) (Göz ve Kulaktan A)
 • Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü (Göz ve Kulaktan A),
 • Mühendis(Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Revizör,
 • Teknisyen ( Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Tekniker (Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar),
 • Tesisler Sürveyanı,
 • Tesisler Şefi ,
 • Trafik Başkontrolörü ,
 • Trafik Kontrolörü (Göz ve Kulaktan A),
 • Tren Teşkil İşçisi (İlk girişte A),
 • Tren Teşkil Memuru  (İlk girişte A),
 • Tren Şefi,
 • Vagon Baş Teknisyeni,
 • Vagon Muayene/Bakım ve Onarım İşçisi,
 • Vagon Teknisyeni,
 • Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Görevlisi,
 • Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi,
 • Yol Bakım Onarım İşçisi,
 • Yol Bakım Onarım Postabaşısı,
 • Yol ve Geçit Kontrol Memuru,
 • Yol Kontrol İşçisi,
 • Yol Sürveyanı,
 • Yüksek Gerilim Tesisat İşçisi  (Kataner hatlarına enerji vermek ve kesmek işlerini yapanlar).
EK-2 Unvan Gruplarında Aranacak Sağlık Nitelikleri Tablosu

GÖZ

A

İlk Girişte: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir göz tam 10/10, diğer göz 5/10 veya her iki gözün görmeleri toplamı 15/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Kırılma kusuru: 5 diyoptriye kadar hipermetropi, 8 diyoptriye kadar miyopi veya 3 diyoptriden fazla olmayan basit veya bileşik astigmatizmalar bu derecelerde düzeltilebilirse göreve alınırlar. Ancak görevde gözlük veya kontakt lens kullanmaları zorunludur. Skatrize olmuş ve konjunktivada hafif hipertrofi yapmış ve korneada yaptığı yoğunluk sonucu iki gözün görmeleri toplamı gözlüksüz 15/20 den aşağı bulunmayan ve faal olmayan trahomlular göreve alınır.

Renk muayenesi: İshihara testini geçmeleri gerekir.

Asil Personelde: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde tam 10/10, diğeri 3/10 veya her iki gözün görmeleri toplam 13/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Bir veya iki gözde intraoküler lens uygulanmış vakalar her yıl kontrol muayenesi yapılmak kaydıyla bu grupta görev alırlar.

Diğer konulardaki özellikler de Teşekkülde ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

B

İlk Girişte: Görme kuvveti : Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde 8/10, diğer gözde 5/10 veya her iki gözün görmeleri toplam 13/20 olmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Kırılma kusuru :A grubundaki nitelikleri taşımalıdır. Konjonktivada yaptığı yoğunluk sonucu görmesi gözlüksüz bir gözde 8/10, diğer gözde 5/10 dan aşağı olmayan veya iki gözün görmeleri toplamı 13/20 yi bulan skatrize olmuş aktif bulunmayan 4. dönemdeki trahomlular göreve alınır.

Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmaya engel olmayacak şekilde hafif dereceli ptozis, fizyolojik görevi bozmayan göz kapaklarının doğuştan veya edinsel hastalık sonucu eksiklik ve şekil bozuklukları, bir gözde gözyaşı yollarının darlığından ileri gelen hafif göz yaşarması, sinir sistemi lezyonları ile ilgili olmayan ve görme kuvvetini bir gözde 8/10 diğer gözde 5/10 dan aşağı olmayacak şekilde bozmayan ve yabancı cisim çarpması ile meydana   gelmiş   kornea   kristalinin   ilerlemeyen   skatrisyel   yoğunlukları olanlar  işe alınırlar. 

Konjonktivitisvernalis sekelleri,  görmeye zarar vermeyen konjonktiva ve kapak kenarlarının kronik önemsiz hastalıkları ve göz küresinin hareketlerine zarar vermeyen bir veya iki taraflı fizyolojik görevi bozmayan sifiliz ve tüberküloz dışındaki bir hastalık nedeni ile sonradan oluşan göz kapakları şekil bozuklukları, bir göz kapandığı zaman korneayı bütünü ile örten ve pek küçük konjonktiva bölümü açık kalan lagoftalmi, her iki gözde kirpiklerin yokluğu, bir veya iki gözyaşı yollarının darlığından ileri gelen hafif göz yaşarması, bir gözde gözyaşı kesesinin eski iltihaptan kalma genişlemesi, kese ameliyatı yapılmış bir veya iki tarafta göz yaşarması olanlar,  Glokom ve pigmenterretinitisliler bu grupta iş alamazlar.   

Renk muayenesi: Göz bölümü sonundaki listede bulunan unvanların İshihara testini geçmeleri gerekir. Ancak, bunun dışında kalan unvanların, renkleri basit yoldan tanımaları yeterlidir.

Asil Personelde: Görme kuvveti Gözlüksüz veya gözlüklü olarak yapılan değerlendirmede bir gözde en az 8/10 olmalı veya iki gözün görmeleri toplamı 11/20’ yi bulmalıdır. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar.

Diğer konulardaki özellikler de Teşekkülde ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

Kesinlikle İshihara testi ile renkleri ayırım muayenesine tabi tutulacak görevler şunlardır: Başmakinist,Ehliyet ve/veya Brövesi Olanlar,Hareket Memuru, Hat Bakım Onarım Memuru,İstasyon Şefi,Kataner hatlarına enerji verme kesme işlemi yapanlar,Kondüktör, Makinist,Makinist İşçisi,Mekanik Vasıta Operatörü, Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü, Tesisler Şefi, Tesisler Sürveyanı, Trafik Kontrolorü, Tren Şefi, Tren Teşkil Memuru, Tren Teşkil İşçisi, YHT Makinisti,  Yol Bakım Onarım Postabaşısı, Yol Bakım Onarım Şefi, Yol ve Geçit Kontrol Memuru, Yol Kontrol İşçisi, Yol Sürveyanı.

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu unvanlarda ilk işe girecek olanların İshihara testi ile renk körlüğü mevcut ise çalışamazlar.

KULAK-BURUN-BOĞAZ

A

İlk Girişte:Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500, 1000 ve 2000 frekansların ortalaması,O - 30 dB olmalıdır. İşitmeyi bozmayan dış kulak yolunun hafif dereceli darlığı ve şekil bozuklukları bu grupta iş alırlar.

Burnun solunum ve konuşmayı bozmayan konjenital veya edinselkonkahipertrofisi ve septumdeviasyonu bu grupta iş alır. Burun solunumunu etkileyen konkahipertrofisi ve septumdeviasyonları, polip, sineşi, tavşan dudağı ve damak yarıkları ameliyattan sonra tam şifa bulursa bu gruba alınırlar.

Larenkste deformasyon yapmış hastalığı olanlar ile konuşma bozukluğu bulunanlar bu grupta iş alamaz. Larenks selim polipleri olanlar ameliyattan sonra alınır.

Asil Personelde: Kuruluşa girdikten sonra kaza sonucu meydana gelmiş işitme,

solunum ve konuşmayı bozmayan burun ve dudak, kulak sayvanı ile larenksdefektleri bu grupta çalışır.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde :Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500, 1000 ve 2000 frekansların ortalaması,30 - 40 dB olmalıdır.  

Dış kulak yolunun darlıkları ve sayvanının şekil bozuklukları ile orta kulağa ait kataral ve skatrisyel hastalıklar ve inaktif kronik otitler, timpanoplasti ameliyatı geçirmiş olup işitmeleri bu grubun sınırları içinde olanlar bu grupta iş alırlar.

 Merkezi nedenlere bağlı ağız, boğaz, farenks ve larenks patolojileri bulunanlar, bir kulak sayvanının tam yokluğu ya da her iki kulak  sayvanında şekil bozuklukları olanlar, koklearotosklerozlular ,  kord vokalde semiparalizisi bulunanlar , bir veya iki kulak kepçesi olmayanlar, bir taraflı radikal mastoidektomi ameliyatı geçirenler,  burun ve larenksdefektleri, larenks ve trakea darlıkları,  parsiyel veya total larenjektomiler  bu grupta iş alamazlar.

DAHİLİYE

A

1)   Solunum Sistemi:

İlk Girişte: Küçükkalsifiye odaklar dışında akciğerler sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Solunum fonksiyonunu bozmayan sekeller bu grupta çalışır.

2)Dolaşım Sistemi:

İlk Girişte: Spora ve ağır egzersizlere bağlı olduğu kesinlikle saptanan hafif dereceli kalp büyümeleri olanlar bu grupta iş alırlar.

 40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde: Organik nedene bağlı olmayan seyrek gelen atımlar, psikojenik taşikardi ve bradikardi, ortostatik olmayan ve arter basıncı maksimal 100 mm Hg'dan aşağı olmaması koşulu ile idyopatikarteryel hipotansiyonlar, tedaviden yararlanan nörosirkulatuarasteniler, sitüsinversusviscerumu olanlar bu grupta çalışır.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

3)  Sindirim Sistemi:

İlk Girişte: Organik bir mide hastalığına bağlı olmayan hipo ve hiperasiditeler, kronik konstipasyonlar, hafif dereceli gastriti olanlar bu grupta iş alır.

Asil Personelde: Fonksiyonel bozukluk yapmayan visseroptozlar, beslenme bozukluğu yapmamış gastrit, enterit, enterokolit ve basit kolitler, irritabl kolon, dispepsiler, kronik konstipasyon, komplikasyonsuz safra kesesi ve safra yolları ameliyatları, sübjektif yakınmalara yol açmayan ve beslenmeyi bozmayan ameliyatlı ve ameliyatsız iyileşmiş mide duodenum ülserleri, geçirilmiş ve barsak pasajında darlık yapmamış peritonit sekelleri olanlar bu grupta çalışırlar.

4)Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları:

İlk Girişte:Hemapoetik sistem ve lenf sistemi sağlam olacaktır. Tedavi ile kısa zamanda düzelebilecek hafif dereceli anemiler bu grupta iş alır.

Asil Personelde: Hafif derecede büyümüş spesifik olmayan lenf bezi büyümeleri bulunanlar bu grupta çalışırlar.

5)İç Salgı Sistemi:

İlk Girişte: Sağlam olacak.

Asil Personelde: DiabetesMellitusa bağlı olmayan glikozüri,   basit goitresi olanlar bu grupta çalışırlar.

Ağızdan antidiabetik ilaç alan veya insülin kullanan DiabetesMellitus hastaları ( HbA1c değeri  > % 6 olanlar veya açlık  kanglukozu   ≥126 mg/dL olanlar  veya diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar veya ağızdan verilen 75 g’lıkglukoz yüklemesini ( oral glukoz tolerans testi-OGTT) takiben 2 saat sonraki plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar ) bu grupta çalışamazlar.

6) Böbrek Hastalıkları:

İlk Girişte: Tamamen sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Mikroskobik albüminürisi olanlar bu grupta çalışırlar.

B

1)Solunum Sistemi:

İlk Girişte: Röntgende tespit edilebilen hafif dereceli plevra sekelleri, sisüritler ve hafif derecede solunum fonksiyon bozukluğu olanlar bu grupta iş alırlar.

Asil Personelde: Klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucunda, aktivitesinin tamamen durduğu radyolojik tetkiklerde kesin saptanan ve solunum fonksiyonlarını bozmayan akciğer ve mediasten tüberkülozu ve tüberküloz dışı hastalıklarının sınırlı fibrö-kalsifiye sekel ve solunum yetmezliği göstermeyen kronik bronşiti olanlar bu grupta çalışırlar.

Pnömokoniosiz, kronik bronşit, bronşial astım ve amfizem gibi akciğer ve bronşların kronik hastalıkları, cerrahi ve idyopatikdiyafragmaparazileri, akciğer fonksiyonlarını bozmayan radyolojik sekel bırakmayan cerrahi girişimler, bir loba kadar lobektomi, hiatushernileri olanlar bu grupta çalışamazlar.

2)Dolaşım Sistemi:

İlk Girişte: 40 yaşına kadar 140/90 mmHg ve 40 yaşından sonra 160/90 mmHg ye kadar ve hiçbir komplikasyon yapmamış esansiyel olmayan tamamen sinirsel ve heyecana bağlı idyopatik hipertansiyonlar bu grupta iş alırlar.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde: Tedaviye cevap veren ve malign olmayan hipertansiyon, kalp hipertrofisi ve EKG de patolojik bulgu vermeyen hipertansiyonlar, organik nedenlere bağlı olmayan EKG bulguları bulunanlar bu grupta çalışırlar.

40 yaşına kadar 150/90, 40 yaşından sonra 170/95 mmHg ya kadar renal, göz dibi, telegrafi  ya da  EKG nin  yalnız birinde  saptanan,  ilaçla kontrol  altına  alınabilen  hafif  komplikasyonlu  esansiyellabil hipertansiyonlar, klinik yakınması olmayan ve EKG si normale dönen iskemik kalp hastalıkları, kompanse doğuştan ya da sonradan olma valvül hastalıkları ile mitral, triküspit kapaklarından sadece birinde valvüloplasti ameliyatı, anjioplasti, koroner By-Pass ve stent  uygulanması sonucu klinik ve diğer tüm laboratuvar incelemelerde bulguları normal olanlar, klinik ve laboratuvar bulguları ile tam şifa saptanan EKG de sadece patolojik Q dalgası kalan myokartinfaktüsleri, kalp fonksiyonlarını önemli derecede bozmayan tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri, olanlar bu grupta çalışamazlar.

3)  Sindirim Sistemi:

İlk Girişte ve Asil Personelde: A grubu asil personeldeki gibidir.

Fonksiyon bozukluğu yapmış, tıbbi ve cerrahi tedaviden yararlanmamış mide-duedenum ülseri, postgastrektomi, postvagotomi ve postkolesistektomisendromları, karın içi selim urları, beslenme bozukluğu yapmış visseroptozu olanlar bu grupta çalışamazlar.

4)  Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları:

İlk Girişte: A grubu ilk girişteki gibidir.

Asil Personelde: A grubu asil personeldeki gibidir.

5)İç Salgı Sistemi:

İlk Girişte: Sağlam olacaktır.

Asil Personelde: Hafif ve ağızdan alınan antidiabetiklerleregüle olan diabetesmellituslular ile ileri derecede klinik belirti vermeyen gutu olanlar bu grupta çalışırlar.

İnsülin kullanan DiabetesMellitus hastaları  (HbA1c değeri  > % 6 olanlar veya açlık  kanglukozu   ≥126 mg/dL olanlar  veya diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozu ≥ 200 mg/dL olanlar veya ağızdan verilen 75 g’lıkglukoz yüklemesini ( oral glukoz tolerans testi-OGTT) takiben 2 saat sonraki plazma glukozu≥200 mg/dL olanlar ) bu grupta çalışamaz.

6)  Böbrek Hastalıkları:

İlk Girişte: A grubu ilk girişteki gibidir.

Asil Personelde: Böbrek fonksiyon testleri normal ve tedaviye cevap veren hipertansiyonu olan hafif dereceli proteinürisi olanlar bu grupta çalışırlar.

Primer ve sekonder olarak çeşitli nedenlerle meydana gelmiş böbrek yetersizliği, kronik nefrit, böbrek damar anomalileri olanlar ile böbrek transplantasyonu geçirenler bu grupta çalışamazlar

GENEL CERRAHİ

A

İlk Girişte: Şifa ile sonuçlanan ve hiçbir fizyolojik düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen, geçirilmiş orta ve küçük cerrahi girişimler bu grupta iş alırlar.

Kuruluşa yeni gireceklerin laparoskopikkolesistektomi hariç her çeşit büyük cerrahi girişimleri geçirmemiş olmaları gerekir.

Asil Personelde: Kuruluşta asil personel olarak çalışırken, benign hastalıklar nedeniyle subtotal mide rezeksiyonu, kolesistektomi, kranium ameliyatları ve subtotaltiroidektomi, splenektomi gibi büyük ameliyat geçirenler bir süre gözlem altında kaldıktan sonra objektif ve sübjektif düzensizlik belirtileri saptanmadığı durumlarda, beden hareket ve görevini bozmayan anüs ve rektumun hafif dereceli şekil bozuklukları, ameliyatla tedavisi mümkün her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren duvar zayıflıkları, tedavisi mümkün hemoroid ve fistüllüler bu gruptaki görevlerde çalışır.

B

İlk Girişte: Ameliyat olmuş ve şifa bulmuş fıtıklılar bu grupta iş alır. Bunun dışında A grubu ilk girişteki şartlar aranır.

 Asil Personelde:     A grubu  asil personeldeki  şartlar aranır.

Ağrı, şişlik, ödem gibi objektif ve sübjektif  belirtiler göstermeyen ve ameliyatla tedavisi mümkün varisler ile her türlü malign hastalıklar hiçbir grupta çalışamazlar.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

A

İlk Girişte: Tüm eklemler sağlam olmalıdır. Uzunluk, kısalık ve atrofi olmamalıdır. Kişinin hareketinde hiç bir düzensizlik meydana getirmemiş hafif derecede halluksvarus veya valgus, şifa ile sonuçlanan ve hiç bir düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen kranium ve omurga ameliyatı geçirenler hariç orta ve küçük cerrahi girişim geçirenler bu grupta iş alırlar.

Asil    Personelde:

 1. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   kol   ve   bacaklarda   görülen kubitisvarus   ve  valgus,  koksa  vara  ve   valga,   genuvarum   ve   valgum   gibi hafif dereceli   şekil  bozuklukları   ,
 2. Hafif  dereceli   raşitizm   sekelleri,
 3. Bir omuz  veya kalçanın diğerinden biraz  kalkıklığı,
 4. Omurganın  mesleğe    bağlı   ya   da    doğuştan       20    dereceden    az    şekil bozuklukları,
 5. Solunum   ve   dolaşım   sisteminin   görevlerini   bozmayan   ve   iltihabi   bir proçese   bağlı   olmayan   toraksın  hafif  dereceli   güvercin   göğsü   ve   kunduracı göğsü  gibi  şekil  bozuklukları  ,
 6. Polidaktili,
 7. Uzun   yürüyüşü   güçleştirmeyecek   derecede   ayakların   taban   çökmesi   veya  çukur   tabanlığı,
 8. Ayakta   baş   parmak   sağlam   iken   diğer   parmaklarda   3'den   az   falanks eksikliği,
 9. Baş   parmak   hariç   ayak  parmaklarının  normal   durumda  yapışıklığı   ,
 10. Organın   fizyolojik   görevini   bozmayacak   şekilde   kallüs   oluşmuş ve kısalık,   atrofi   yapmamış   kemik   kırıkları,
 11. Organların   fizyolojik   görevlerini    bozmayan   iyi    huylu    lipom,   fibrom, osteom,  dermoid  kist  gibi  urları,
 12. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan,   hayati   tehlike   göstermeyen kemik   ve   yumuşak  dokular  içindeki   yabancı   cisimleri,
 13. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   soliter   ya   da   grup   halindeki kas  agenezisleri  ve  ameliyatla tedavi  edilebilen iyi  huylu  kas  tümörleri,
 14. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   her   çeşit   eklem   derisi   yara izleri  ve  yapışıklıkları,
 15. Başın,    kolların    serbestçe    hareketini    kısıtlamayan    tortikolis,    servikal kaburga,   kalkık   skapula,   omuz   ya   da   kalçalardan   birinin   ötekine   oranla hafif kalkık ya da inik olması,
 16. Elin fonksiyonuna engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen başparmakla 2. Parmak arası hariç,   kullanılan   elde   2,   diğer   elde   3   parmak arasında   yapışıklığı ,
 17. Baş ve işaret parmakları hariç,    diğer parmaklardan birinin büyük ya da küçük olanlar,

Bu grupta çalıştırılırlar.

B

İlk Girişte: A grubu ilk  girişteki  gibidir. Bunlara ek olarak,  organ hareketlerini engellemeyen her çeşit skatrisliler bu grupta iş alırlar.

Ortopedi yönünden tekerlekli sandalyeye tabi olanlar bu grupta çalışamazlar.

Asil Personelde:

 1. Üst ve alt taraf falanks ve falankslar arası eklemlerin iyileşmiş,   beden hareket ve görevlerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri,
 2. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan kemiklerin edinsel ya da doğmalık şekil ve yapı bozuklukları,   spesifik ya da nonspesifik, romatizmal, kemik iltihap sekelleri,
 3. Boyu   1.70  cm.  den az olanlarda üst ve  alt tarafta 3cm.  (3cm.  dâhil),   1.70 cm. den fazla olanlarda alt ve üst tarafta 4 cm. (4 cm. dâhil)' ye kadar olan uzama ve kısalmalar,
 4. Kolda 3  cm. (3cm. dâhil), önkolda 2 cm. (2 cm. dâhil), alt tarafta 3cm. (3cm. dâhil)' ye kadar olan kas atrofileri veya çevre genişliği,
 5. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozmayan   büyük   eklemlerin   yerine konmuş    çıkığı    ya    da   hafif   şekil    bozukluğu,    normal    hareket    açısının toplamının   1/4  dahil       azaltan yapışıklıklar,
 6. Her   çeşit  eklem   derisi   skatrisleri,
 7. Servikalvertebralar    dışındaki     vertebralardaposttravmatik    ya    da nonspesifikromatizmal,   iltihap   sonu   en   çok   3   vertebrada   ankiloz   ya  da cerrahi   artrodez   ,
 8. Kullanılan  elin  baş,  işaret  parmağında  1  ya  da  diğer  parmaklarında  2, diğer   parmaklarından   5   interfalengeal   ya   da   metakarpofalengeal   eklemlerde sertlik  veya  gevşeklik,
 9. Kullanılan  elin  baş  parmağı  hariç  bir  parmağın  bütünü,  ya  da  toplam   3'ü geçmemek     üzere     parmaklarda    falanks     noksanlıkları,     bir     parmağın metakarpı   ile   birlikte   çıkartılması,
 10. Kullanılmayan eldeki parmaklarda baş parmak hariç toplam beşi geçmemek üzere falanks noksanlıkları,
 11. Ellerden birinde baş parmakta bir falanks yokluğu ya da baş parmaklar sağlam iken işaret parmaklarında kullanılan elde 2, kullanılmayan elde metakarpı ile birlikte parmağın yokluğu,
 12. Her   iki   elde   birden   işaret  parmaklarında   toplam   dördü   geçmemek   üzere falanks  noksanlıkları  ya  da  baş  parmaklarında  bir falanks  yokluğu  ile  işaret parmaklarında   bir  falanks   yokluğunun   birlikte   olması,
 13. Yürüyüşü   güçleştirmeyecek   şekilde   olan   ayakların   şekil   bozuklukları,
 14. Bir  ayağın   diğer  ayağa  oranla  3   cm.   (3   cm   dahil)   küçük  ya   da  büyük olması,
 15. Ayak başparmak hariç diğer parmaklardan ikisinin yokluğu ya da toplam olarak 6 falanksın noksanlığı,
 16. Ayak  baş  ve  2.  parmak  hariç  bir parmağın  metatarsı  ile  birlikte  yokluğu,
 17. Ayak baş parmakta 2 ya da diğer parmaklarda 5 (5 dahil) interfalengeal, metatarsofalengeal eklemlerde sertlik veya gevşeklik,
 18. Kişinin hareketinde hafif düzensizlik yapmış hafif derecedeki halluksvarus veya valgusu olanlar,

Bu grupta çalıştırılırlar. Ancak;

 1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan ve ameliyatla düzeltilemeyen kubitisvarus ve valgus, koksa vara ve valga, genuvarum ve valgum gibi üst ve alt tarafların şekil bozuklukları ,
 2. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozan; omuz,   dirsek,  el   bileğigibi   büyük   eklemlerin     sık  sık  nükseden   habitüel   çıkığı,  yarım  yapışıklığı,normal  hareket  açısının   1/4  (hariç)  ile   1/2  sine  kadar  hareket  noksanlığı  ya da  gevşekliği, kalça,   diz,   ayak   bileğigibi   büyük   eklemlerin      hareketlerinde   1/2   nispetinde   noksanlık   yapan   eskiçıkıkları,   yarım   yapışıklıkları   ya   da   diğer   hastalık   sekelleri.   Ameliyatladüzeltilmesi    olanaksız    gevşek   eklem,    sık   nükseden    ameliyatla   tedavisi
 3. Beden   hareket   ve   fonksiyonlarını   bozan ya da hayat  için  tehlike   gösteren;  ameliyatla   çıkartılamayan   veeklem   hareketlerini    en   az    1/2   oranında   azaltan   eklem   faresi,   yabancıcisimler,yumuşak     dokuların,     organların     ve     kemiklerin     içindeki     ameliyatla çıkartılamayan   yabancı   cisimler,
 4. Üst ve  alt   taraf   eklemlerin   parsiyel   ya   da   total   protezle   düzeltilmişlezyonları,
 5. Henüz sekel halini almamış,  deformite yapmış olmakla beraber üst ve alt taraf eklemlerin   bir   veya   birden   fazla   tutulmuş,   kesin   tedavisi   olmayan kronik,    progresifenflamatuvar,    spesifik    veya    nonspesifikromatizmalhastalıklar,
 6. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan boyu 1.70 cm. den az olanlardaüst ve alt tarafta 3   cm.   (hariç)   ile   5   cm.(dahil)   kadar   boyu   1.70   cm.denfazla  olanlarda  üst  ve   alt  tarafta  4  cm   (hariç)   ile   6   cm.   (dahil) kadar  olanuzama   ve   kısalmalar,
 7. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan aktivitesi durmuş,   hafif sekelbırakmış,   spesifik,  nonspesifik  veromatizmal   iltihap   sekelleri,
 8. Büyük  eklemlerin  hareketini   1/2   oranında  azaltan  yapışıklıklar  ve  yara izleri,
 9. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan önemli    beden    hareketleriniyaptıran   tendon   ve   kasların  travmatik  sekelleri,
 10. Büyük  kaslarda  devamlı  kas  iltihapları,  miyozitisossifikans,
 11. Üst  tarafta  kolda  3   cm.  (hariç)  ile  5   cm.  (dahil)  kadar,  ön  kolda  2  cm.(hariç)   ile   4cm.   (dahil)   kadar,   alt  tarafta   uylukta   3   cm.   (hariç)   ile   6   cm.gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller,
 12. Nörolojik ya da vasküler belirti yapan  servikal  kaburga,
 13. Baş,    boyun,    kol    ve    gövde    hareketlerini    azaltan    tortikolis,    skapulagevşekliği  veya  şekil  bozukluğu,
 14. Omurganın    20-40    derece    açı    yapan;    kompansatris    açı     gösterentüberküloza   bağlı   olmayan   skolyoz,   kifoz, jibbozite,   lordoz   gibi   eğrilik   veşekil   bozuklukları,
 15. Hareket,  his   ya  da  stabilite  bozukluğu  yapan   spinabifia,   spondilolistesiz,sakralizasyon,   lumbalizasyon,   tamamen iyileşmiş   ya   da   aktivitesi   durmuş Mal de Pott,
 16. Non  spesifik iltihap  sonucu  servikal  bölgede  en  çok  3,  diğer  bölgelerde en  çok  5   vertebrada  ankiloz  veya  cerrahi  artrodez,
 17. Omurganın   hareketlerini   %25'den   fazla   kısıtlayan,   devamlı   ağrı   ve stabilite    bozukluğu    yapan    spondilartritler,    travmatik    veya    dejeneratifhastalıklar,   ankilozanspondilit,
 18. Solunum   ve   dolaşımı   bozmayan   göğüs   kafesinin   ileri   derecedeki   şekil bozuklukları,
 19. Hareketleri   bozan   ve   ameliyatla   düzeltilmesi   olanaksız   ellerden   birinde konjenital  ya  da  edinsel  baş  ve  işaret parmakları  arasındaki  yapışıklıklar,
 20. Ameliyatla  düzeltilmesi  olanaksız  konjenital  ya  da  edinsel  baş   ve  işaret parmakları  arası  hariç,  kullanılan  elde   3   parmak,  öteki   elde  4  parmakarasındaki  yapışıklıklar ya da  her iki  elde  birden,  baş  ve  işaret  parmakları arası   hariç,  5   parmak  toplamında  yapışıklıklar,
 21. Elin   veya   parmakların   öteki   tarafa   oranla   %50'den   büyük   veya   küçük
 22. Kullanılan   elde   baş   ve   işaret   parmağı   dahil   toplamı   5   olan   (5   dahil), öteki   elde   6   (dahil)   interfalengeal   ya   da   metakarpofalengeal   eklemin   sertlik ya  da  gevşeklikleri,
 23. Ellerden  birinde  baş  ve  işaret parmağı  hariç, 6-9  (9  dahil)  interfalengealya  da  metakarpofalengeal  eklemlerde  sertlik ya  da  gevşeklik,
 24. Kullanılan   el   baş   parmağı   hariç,   diğer   parmaklarda   toplamı   4-5   olan falanks  yokluğu  ya  da fonksiyon  bakımından  bu  parmakların   yok  hükmünde 
 25. Kullanılan   elin   baş   parmağı   hariç,   diğer   bir   parmağın   metakarpı   ile birlikte   çıkartılması   ve   buna   ek   olarak   diğer   parmaklarda    1-3    falanksyokluğu,
 26. Kullanılan    el    baş    parmak    veya    işaret    parmağında    tüm    falankslarınyokluğu  ya  da  bu  parmakların  fonksiyon  bakımından  yok  hükmünde   olması,
 27. Kullanılmayan   elde,   baş   parmak   hariç,   diğer   parmaklarda   toplam   5-8 dahil    falanks    yokluğu    veya   bu   parmakların   fonksiyon    bakımından   yok   hükmünde    olması,
 28. Kullanılmayan elde,   baş parmağın tam yokluğu ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması,
 29. Yürüyüşe  engel  olan  ayak deformiteleri,
 30. Bir   ayağın   diğerine   oranla   3-6   cm.ye     kadar   küçük  veya   büyük
 31. Talus,    naviküler,    kuboid    kemiklerden    birinin    ya    da    kuneiformkemiklerden  ikisininin  yokluğu  ya  da  ileri   derecedeki   harabiyeti,
 32. Ayak   baş   parmak  yokluğu  ya  da  yok  hükmünde   olması,   baş   parmağın ikinci   parmakla   birlikte   sürekli   ve   ileri   derecede   şekil   bozukluğu,   ileri derecede   osteokondritlihalluksvalgus,   varus,   rijit   durumu;   çekiç   parmak, çıkık   parmak,   büzülme,  yapışma,   parmak   binmesi   halleri,
 33. Ayak   baş   parmak   hariç,   diğer   parmaklardan   üçünün   noksanlığı   ya   da ileri   derecede   şekil   bozukluğu,
 34. Ayak    baş    parmak   hariç,   diğer   parmaklarda   toplam    olarak    6'sında metatarsofalengeal    veya    interfalengeal    eklemlerde    tam    ankiloz    ya    da gevşeklik,
 35. Ayak baş parmak veya ikinci parmak hariç diğer üç parmaktan ikisinin metatarsıyla birlikte yokluğu ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti olanlar,
 36. Beden   hareket   ve   görevlerini,   bu   gruptaki   hizmetlere   engel   olmayacak derecede  bozan     konjenital  veya     edinsel  kemik  ve  eklem  değişiklikleri,
 37. Kuruluşta  çalışırken  görevle  ilgili  olarak  ortaya  çıkmış   organ  eksiklikleri;  diğer   el   ve   kol   sağlam   iken  bir  el   veya  bir  kolun  yokluğu   ya   da  yokluk derecesinde   zedelenmesi,   protezle   yürüyüşe   imkan   veren   her   cins   ayak   ve bacak   amputasyonları   olanlar,

Bu grupta çalışamazlar.

NÖROŞİRÜRJİ (BEYİN-SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ)

A

İlk Girişte ve Asil Personelde : Tam şifa bulmuş nevraljiler ve sekel bırakmamış fasial sinir paralizileri, kafanın doğuştan şekil bozuklukları nörolojik belirti meydana getirmemiş ise bu gruba girerler.

Spesifik, enfeksiyöz, toksik veya travmatik bir nedene bağlı ansefalit, myelit ve menenjit geçirenler tam şifa bulsalar bile; multipl skleroz, skleroz lateralamyotrofik, tabes gibi santral sistemi hastalıkları,

Travmatik, enfeksiyöz, iskemik veya afrigorik bir nedene bağlı kol ve bacaklarda organların fizyolojik görevlerini yüzde 10 dan fazla azaltan, progresif ve kişinin çalışması ile artabilecek olan parsielparalizler (radialis, ulnaris, medianus, siaticusperoneus, facialis sinirleri alanında) gibi periferik sinir sistemi hastalıkları,

Beyin, beyin zarı ve omurilik damarlarındaki anevrizmalar, hemorajilertrombusler, embolilerin yol açtığı hemipleji, hemiparazi, parapleji, sfinkter bozuklukları niteliğindeki sinir sisteminin damar hastalıklarını geçirmiş olanlar,

Beyin urları, beyin apseleri, beyin kistleri, opere disk hernisi, periferik sinirlerin dikişleri, travmatikkranial veya bel kemikleri çöküntüleri ve defektleri nedeni ile ameliyat olanlar ve epilepsi hastaları, bu gruptaki görevlerde çalıştırılmazlar.

B

İlk Girişte : A grubu İlk Girişte ve Asil Personeldeki  gibi.

Asil Personelde: Bir travmadan meydana gelmeyen doğuştan olan cranium kemiklerinde 2 cm çapına kadar olan cranium kemiğinin iç katını ilgilendirmeyen ve epileptik kriz doğurmadığı saptanan cranium çöküntüleri; Kuruluşta çalışmakta olduğu sırada olmak üzere kafa derisine ait skatrisler, organın fizyolojik görevini bozmayan ve ufak bir bölümünde eskiden geçirilmiş periferik sinirlere ait paralizi sekelleri ,lagoftalmisi olmayan hafif iz bırakmış fasial sinir paralizileri, elin baş ve işaret parmağı dışında el ve ayak parmaklarından birinde bir travma sonucu meydana gelmiş parsiyelparezi, l cm den fazla olmayan kas atrofisi ve trofik bozukluk yapmış şifa bulmuş siyatik nevraljileri bu grupta çalışır.

Beyin urları, beyin abseleri, beyin kistleri, sekel bırakan menenjit, travmatiklokal kanamalar, disk hernisi, periferik sinirlerin dikişleri, travmatikcranium veya omurga çöküntüleri ve defektleri nedeni ile ameliyat olanlar ve epilepsi hastaları bu gruptaki görevlerde çalışamazlar.

PSİKİYATRİ

A

Ruh hastalıklarının sınıflandırılmasında, güncel olarak kullanımda olan DSM tanı ölçütleri ve sınıflaması veya ICD-10 sınıflamasındaki tanılara karşılık gelen DSM tanıları esas alınır.

Bu grupta hizmet görenlerin, her çeşit ruh ve sinir hastalıklarından, bunların sekellerinden ve kişilik bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları ile antisosyal davranış yönünden sağlam olmaları gerekir.

İlk Girişte ve Asil Personelde: Minör depresif bozukluk tipinden bir hastalık geçirmiş ve son muayenelerinde bu hastalıktan bir iz kalmamış olanlar bu gruba girerler.

Nedeni ne olursa olsun daha önce obsesifkompulsif bozukluk ve psikoz, (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar),duygu durum bozuklukları (depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar), paranoia ve sanrısal bozukluk, konfüzyonmental (delirium), yapay bozukluklar, dissosiatif bozukluklar, posttravmatik stres bozukluğu,   anksiyete bozukluğu geçirenler tedavi ile tam şifa bulsalar bile bu gruptaki görevlerde çalışamazlar.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde : A grubu İlk Girişte ve Asil Personeldeki gibidir.

DERMATOLOJİ

A

İlk Girişte ve Asil Personelde: Organların fizyolojik görevlerine hiçbir şekilde engel olmayacak derecede, az sayıda ve vücutta elbise dışından fark edilmeyen,  az yaygın selim deri tümörleri, yüz ve başta fındık büyüklüğünü geçmemek şartı ile çeşitli nevüsler ve yüzde şekil bozukluğu yapmayan skatrisler.

Az sayıda ve lokalizevitiligo ve psöriazisler. Şifa bulmuş ve bulaşma olasılığı kalmamış favus, tedavi ile şifa bulabilen deri hastalıkları olanlar bu grupta iş alırlar ve çalışırlar.

B

İlk Girişte ve Asil Personelde : A grubundaki deri belirtilerinin hafif yaygın şekilleri, ksantoma, sınırlı skleroderma, hafif lupuserythematodes, lipomlar, tedavisi bitmiş ve tam şifa bulmuş deri tbc.ları.

Tedaviyi  yanıtlayan  hafif lokal  egzamalar;

Ruhsal   belirtisi   olmayan  hafif  Recklinghausen  hastalığı,

Organların hareketlerine engel olmayacak keloitler ile epididim sertliği ve hafif sekelleri bulunan yumuşak şankr ve gonore gibi bulaşıcı hastalığı olanlar tedavi ile şifa bulmuşlar ise bu grupta iş alır ve çalışırlar.

ÜROLOJİ

A

İlk Girişte :Belirti vermeyen ve hormonal bozukluklar yapmayan testis ektopileri ve atrofileri, malign olmayan orşiektomi ameliyatı geçirenler, idrar zorluğu doğurmayan hipospadias, ameliyatı yapılmış varikosel ve hidroseller ile belirti vermeyen ve tedaviyi gerektirmeyen hafif dereceli varikoseller, nüks göstermeyen ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmamış böbrek, üreter ve mesane taşı ameliyatları geçirenler bu gruptaki görevlerde iş alabilirler.

 Asil Personelde : İlk giriştekine ek olarak kişinin görevine engel olmayan, hiçbir yakınım doğurmayan ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmayan üriner sistem taşları, ameliyatla giderilmesi mümkün testis ve epididimin selim tümörleri bu grupta çalışabilirler. Nüks gösteren olgular grup değiştirmeyi gerektirir.

B

İlk Girişte : A grubu İlk Girişteki gibidir.

Asil Personelde: Tedavi görmüş ve önemli sekel bırakmamış üretra iltihapları, testis ve epididimin eski geçirilmiş iltihaplarından kalma hafif dereceli sekelleri, hafif dereceli prostatore ve spermatoreler, böbreklerin, üreterlerin, idrar kesesi, testisler ve genital sistemin ameliyatla tedavisi mümkün nüks göstermeyen selim tümörleri, sonda ile tedavisi mümkün ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk yapmamış üretra darlıkları olanlar, bu gruptaki görevlerde çalışırlar.

 

 

 

EK-3 "UNVAN ve GÖREVLERE GÖRE İLK GÖREVLENDİRME İÇİN UYGULANACAK PSİKOTEKNİK TEST GRUPLANDIRMASI"
UNVAN ve GÖREVLER Tren Teşkil İşçisi Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü, Mekanik Vasıta Operatörü (Yol ve Tesisler) Sürveyan Hat Bakım Onarım Memuru Yol Geçit Kont. Memuru, YBO Postabaşı, YBO İşçisi, Yol Kontrol İşçisi Vagon Başteknisyeni, Vagon Teknisyeni, Vagon Muayene/Bakım Onarım İşçisi Liman Puantörü, Lojistik Memuru
DEĞERLENDİRİLEN YETENEK TESTLERİ  
Görsel Hafıza              
Görsel Odaklanma ve Takip        
Uyanıklık/ Vijilans              
Seçici Dikkat              
Muhakeme
Konsantrasyon/ Dikkat
Zihinsel ve Motor Tepki
Stres Toleransı ve Tepki Hızı              
Görsel Motor Koordinasyon          
Takistoskopik Algı          
Zaman, Hareket ve Mesafe Tahmini            
Periferal Algı            
Üç Boyutlu Algılama