Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

DEMARD
DEMİRYOLLARI MAKİNİSTLER DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

KURULUŞ : 1972 
29 ocak 2004 tarih ve 5072 sayılı ve 04.11.2004.tarih ve 5253 sayılı dernekler kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan Ana Tüzüktür. 

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi: 
Demiryolları Makinistler Derneğidir. Kısa adı (DEMARD) dır. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.
Derneğin yeri, Anıt tepe mah. Gazi Mustafa kemal bulvarı 123-1/11 MALTEPE / ANKARA’DIR. 

Madde 2 – Derneğin Amacı: 
Demiryolları Makinistler ve çalışanları başta Anayasa olmak üzere mer’i Kanunlar ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi içinde demokrasi, sosyal adalet ve ATATÜRK ilkeleri ışığı altında aralarında iktisadi, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.
1) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve web sitesi açmak,
4) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ve 3 Temmuz makinistler günü münasebeti ile yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 ve 5253 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17)Turneler, etkinlikler, kaza ve olaylar ve her türlü toplantılara giderken tüm ulaşım araçlarından faydalanmak.

Madde 3 – Derneğe Üye Olmak: 
1) Demiryollarında Baş Makinist, Şef Makinist, Makinist, Makinist Yardımcısı, Makinist işçisi, Nezaret makinisti, Lokofren Kontrölü, Depo Müdürü, Depoşefi, Uzman, Mühendis, demiryollarında görev yapan mesleki öğretmen ve eğitmenler, Tekniker, Depo Makasçısı, Vagon Teknisyenleri ile bu görevden emekli olanlar yazılı talepte bulunmak şartı ile derneğe üye olabilirler. 
2) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. 
3) Yeni üye olanlar en az 1 ( bir ) ay üyelik aidatı kesildikten sonra ilk genel kurulda oy kullanabilir.

Madde 4 – Üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma: 
a) Üyelikten çıkma : Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
b) Üyelikten çıkarılma : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6) Dernek ve dernek yöneticileri hakkında mesnetsiz konuşmalar yapanlar derneğine fiili olarak zarar verenler hakkında disiplin kurulu raporları doğrultusunda yönetim kurulu bu kişilerin üyeliklerinin düşürülmesinde karar verme yetkisine sahiptir.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 5 – Üyelerin Hakları: 
1) Üyeler dernek kurullarına yönetici seçmek ve seçilmek hakkına sahiptir.
2) Üyeler dernek organları ve yöneticilerin her türlü aksaklık ve yolsuzluklarını yazılı olarak Genel Kurula götürme hakkına sahiptir.
3) Üyeler derneğin sağladığı her türlü sosyal, iktisadi, mesleki, kültürel hak ve menfaatlerden yararlanma hakkına sahiptir. 

Madde 6 - Dernek Organları: 
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu
4) Disiplin Kurulu

Madde 7 – Genel Merkez Genel Kurulu toplanma şekli ve zamanı :

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır, derneğe kayıtlı üyelerden olup; genel merkez ve şubelerin yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu asil üyelerinden ve şubelerin genel kurulunda derneğe kayıtlı üyelerden seçilmiş delegelerden oluşur. 
Genel kurul;
1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8 – Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri: 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1) Gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,
2) Gündeme madde ilave etmek veya çıkarmak,
3) Tek dereceli başkan, 9 kişilik genel merkez yönetim kurulu asil, 9 kişilik genel merkez yönetim kurulu yedek, 3 kişilik genel merkez denetim kurulu asil, 3 kişilik genel merkez denetim kurulu yedek, 3 kişilik genel merkez disiplin kurulu asil, 3 kişilik genel merkez disiplin kurulu yedek üyelerini seçmek ve bu kurulların verdiği raporları görüşüp karara bağlamak,
4) Kurulları ibra etmek veya kurul üyeleri hakkında (aleyhinde) dava açmak,
5) Ana tüzükte değişiklik yapmak,
6) Dernek aynı amaçlı federasyona üye olur.
7) Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve Şube kurucularına yetki vermek,
8) Genel merkez genel kuruluna katılacak delegeler derneğe kayıtlı üyeler tarafından şubelerin genel kurullarında seçilir.
9) Sandık kurulması için karar almak. 

Madde 9 – Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: 
1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı, WEB sitesi, SMS veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 
2) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci bir toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
3) İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
4) Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
5) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
6) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Madde 10 – Toplantı Yeter Sayısı: 
Genel Kurul Dernek Tüzüğü’ne göre genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

Madde 11 – Toplantının Yapılış Usulü: 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gidecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde toplantı anını izleyebilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan üyelerine kimliklerini ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından beraber imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkeme kayyum atanması veya Medeni kanun 75. inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 

Madde 12 – Toplantıda Görüşülecek Konular: 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 13 – Genel Merkez Yönetim Kurulu Teşkil ve Görevleri: 
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1) Derneğin amacına uygun faaliyetlerde bulunmak,

2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

3) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

5) Kurul otuz ( 30 ) günde bir toplanır,

6) Genel yürütme kurulunda alınmış olunan kararları uygular,

7) Ana tüzük hükümlerini uygular,

8) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerini bulunduğu yerin idari amirlerine bildirir,

9) 3 Temmuz makinistler günü ve dernek amblemi, genel merkez yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve tescil ettirilebilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz

10) Şubelerden bildirilen konular üzerinde gerekli faaliyetleri yapmak,

11) Özür beyan etmeden üst üste üç genel merkez yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetici müstafi addedilir.

12) Genel merkez yönetim kurulu üye aidatlarının %30’ unu genel merkez hesabına, % 70’inide şube hissesi olarak şube yönetim kurulurunun göstermiş olduğu hesap numarasına ödenmesine muvafakat eder.

13) Genel merkez yönetim kurulu tarafından Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak için şube ve temsilci kurucularına yetki vermek,

14) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

15) Genel merkez yönetim kurulu gerekli görüldüğü hallerde derneğin şubelerini denetler,

Madde 14 – Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması: 
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalması sebebiyle ve yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 15 –Genel Merkez Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri: 
Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme esnasında herhangi bir yolsuzluk tespit ettiği takdirde olağanüstü genel kurul toplantısı için Genel merkez yönetim kuruluna gerekli müracaatlarını yapar.

Madde 16 – Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi: 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Madde 17 – Şubelerin Kuruluşu: 
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek üye kayıtları en yakın şubeye aktarılır.
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek, denetim kurulu ve disiplin kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 18 – Şubelerin Organları: 
Her şubede;
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetim Kurulu,
4) Disiplin Kurulu,
Oluşturulması zorunludur. Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde belirtilir. 

Madde 19 –Genel Merkez Disiplin Kurulu Teşkil ve Görevleri:
Disiplin kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere genel merkez genel kurulunca seçilir. Dernek tüzüğünün 4.maddesinde belirtilen usullere uymayanları rapor halinde yönetim kuruluna sunar. 
Genel merkez genel kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilen kurul kendi arasında bir başkan, bir raportör, bir kanun ve tüzük sözcüsü seçer.
Görev ve yetkileri:
1) Genel merkez Disiplin Kurulu ihtar ve tevbih uyarlarında bulunma yetkisine sahiptir. Genel Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurullarının yazılı isteği üzerine toplanır. Hakkında üyelikten çıkarılma raporu tanzim edilen üyelerin durumunu görüşerek en geç yirmi (20) gün içerisinde genel merkez yönetim kuruluna bildirir,
2) Çalışmalar hakkında genel merkez genel kuruluna rapor verir,
3) Genel merkez disiplin Kurulunca cezalandırılan üyenin ilk genel merkez genel kurulunda itiraz hakkı vardır. Bu müracaatını ilave olarak yapar.
4) Dernek ve dernek yöneticiler hakkında mesnetsiz konuşmalar yapanlar derneğine fiili olarak zarar verenler hakkında disiplin kurulu raporları doğrultusunda yönetim kurulu bu kişilerin üyeliklerinin düşürülmesinde karar verme yetkisine sahiptir.

Madde 20- Şubelerin Tabi Olacağı Hükümler: 
1) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildirisinin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır.
2) Dernek tüzüğüne ve 5253 sayılı dernekler kanununa uymak. 

Madde 21 – Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği: 
Şube yönetim kurulu, denetleme kurulu, denetçi ve disiplin kurulu, asil üyeler ile şube genel kurulunda derneğe kayıtlı üyelerden seçilen delegeler;
İşyerlerine bağlı temsilciliklerin üye sayılarına göre delege belirlenmesi;
5’den 50 üyeye kadar (1) delege
50’den 150 üyeye kadar (2) delege
150’den 250 üyeye kadar (3) delege
250’den sonraki her 100 üyeye (1) delege olmak üzere şube genel kurulunda seçilir.

Madde 22 – Derneklerin Gelir Kaynakları:

1)Üye aidatları,

2) Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, Gelir getirmek için ticari faaliyette bulunmak,

3)Derneklerin mal varlığından dergi, gazete, web ve reklam’dan elde edilen gelirler,

4)Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar arcılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 23 – Derneğin İç Denetimi: 
Dernekte genel merkez yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde iç denetim yapılır. Genel merkez yönetim kurulu tarafından denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 24 – Tüzüğün Ne Şekilde Değişeceği: 
Bu tüzüğün değiştirilmesi yapılacak açık oylama ile Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 ünün oyları ile değiştirilir.

Madde 25 – Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli: 
Derneğin feshi Genel Kurul üye sayısının 1/10’unun teklifi ve 2/3’sinin oyları ile yapılır. 2/3’sinin çoğunluğu sağlandığı takdirde (mal ve parası) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu veya TCDD İşletmesi bünyesinde kurulmuş derneklerden birine devredilir. Devir işlemi Genel Kurulun seçeceği 5 kişilik bir komisyon tarafından Dernekler Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde yapılır. 

Madde 26 – Yürütme Kurulunun Toplantısı: 
1) Genel Yürütme Kurulu: Genel Başkan, Şube Başkanları, Şube Sekreterleri veya Şube Yönetim Kurullarınca görevlendirilen iki şube yönetim kurulu üyesi ile genel merkez yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eder.
2) Genel Yürütme Kurulu: Dernek faaliyetleri hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan raporlar incelenir. Derneğin genel istikametini belirler ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
3) Genel Yürütme Kurulu 4 ayda bir toplanır. Gündemini Genel Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve Yürütme Kuruluna Genel Başkan başkanlık eder. Kurul Genel Merkezin yazılı çağrısı üzerine toplanır.
4) Genel Yürütme Kurulu: Dernek bünyesinde uygulanacak iç yönetmeliklerle Genel Müdürlük ve ilgili makamlara götürülecek gündemleri hazırlar.
5) Genel Yürütme Kurulu: Genel Başkanının önceden yazılı isteği halinde Şube Yönetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarını inceler, tavsiye direktiflerinde bulunur.
6) Genel Yürütme Kurulu: Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya Şube Yönetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarını incelerken tüzük dışı bir yolsuzluk tespiti halinde bunu genel kurulda görüşmek üzere genel kurul gündemine konulmasını sağlar. 
7) Genel Yürütme Kurulu Toplantısı: Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube merkezlerinin bulunduğu herhangi bir yerde yapılabilir. Bu takdirde toplantıya Genel Merkez yönetim kurulundan Genel Başkan veya İkinci Başkan ile Genel Sekreter ve Genel mali sekreter, diğer şube başkanları ve sekreterleri katılırlar.
8) Genel Yürütme Kurulu toplantısına şube başkanları veya toplantıya kendilerini temsilen katılanlar bağlı oldukları yönetim kurulunun ilk toplantısında mutabakata varılan konular ve alınan kararlar hakkında bilgi verirler.
9) Ana tüzük üzerinde ihtilafa düşülen kısımlarda yürütme kurulu açıklamalarda bulunur.
10) Genel merkez ve şubeler gerekli görüldüğü hallerde toplanarak görüşmelerde bulunur. Bu toplantılar genel kurul mahiyeti taşımaz. Toplantıya genel başkan, genel sekreter, şube başkanları ve sekreterleri katılır.
11) Mazeret beyan etmeden iki yürütme kurulu toplantısına katılmayan başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri müstafi addedilir, 

Madde 27 – Genel Başkanın Yetki ve Görevleri: 
1) Genel başkan derneği her bakımdan temsil eder,
2) Dernek adına resmi beyanda bulunur ve basın toplantısı yapar,
3) Dernek bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık yapar,
4) Derneğin haberleşme ve yazışmalarına konu ile ilgili kişi ile birlikte imza koyar,
5) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel başkan kasada bulundurmaya yetkili oldukları parayı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir.

Madde 28 – Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri: 
1) Genel sekreter haberleşme ve yazışmaların normal işlemesinden sorumludur,
2) Dernek bünyesinde çalıştırılan personelin yönetim ve kontrolünü yapar,
3) Genel Yürütme Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar,
4) Genel Kurul, Genel Yürütme Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların yürütülmesi ile görevlidir.

Madde 29 – Genel Mali Sekreterin Görevleri: 
1) Derneğin muhasebe işlerini yürütür,

2) Her türlü mali mevzuatın yerine getirilmesini sağlar,

3) Genel kurul ve genel Yürütme Kurulu toplantıları için mali raporları hazırlar ve sunar,

4) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir,

5) Dernek adına internet bankacılığı hesabı açmaya, kapatmaya, internet üzerinden işlem yapmaya ve bu hesapların takibine yetkilidir. 
Banka ile muamelelerinde genel başkan, genel mali sekreter ve genel veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ile yürütülen görevlerde yerini alır. 

Madde 30 – Genel Basın ve Teşkilatlanma Sekreterini Görevleri: 
1) Derneğin temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,
2) Basın-yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, Bu haberlerin dernek üyelerine duyurulabilmesi için SMS hattı kurulmasını sağlamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, kitap, dergi, gazete çıkarılmasını WEB sitesi kurulmasını ve takibini planlamak ve bu çalışmalarda görev almak.
3) Değişik basın ve yayın kuruluşları ile iletişim kurarak derneğin tanıtımına katkıda bulunmak, 
4) Dernek için bir basın politikası belirleyerek onayı için Genel başkan ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
5) Derneğe üye olanların teşkilatlanmasını, bilgilendirilmesini ve yeni üyelerle desteklenmesini sağlamak, 
6) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Madde 31 – Genel Veznedarın Görevleri: 
1) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gereğince belge karşılığında ödeme yapar,
2) Mali raporların hazırlanmasında genel mali sekreterle işbirliği yapar ve yardımcı olur,
3) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, 

Madde 32 – Şube Genel Kurulunun Görevleri: 
1) Tek dereceli başkanı seçmek,
2) 9 kişilik şube yönetim kurulu asil, 9 kişilik şube yönetim kurulu yedek, 3 kişilik şube denetim kurulu asil, 3 kişilik şube denetim kurulu yedek, 3 kişilik disiplin kurulu asil, 3 kişilik disiplin kurulu yedek üyeleri ve Genel merkez genel kurulunda oy kullanacak delegeleri tüzüğün 21. maddesine göre seçmek,
3) Şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları tarafından verilecek raporları görüşüp karara bağlamak, kurulları ibra etmek veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde haklarında dava açılmasına karar vermek.

Madde 33 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 
1) Şube genel kurulunca seçilen şube başkanını 9 kişilik yönetim kurulu arasından bir ikinci başkan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir veznedar, bir sekreter yardımcısı, basın ve teşkilatlanma sekreterini seçer ve şube yönetim kurulunun tasviplerine sunar,
2) Şube yönetim kurulu bulunduğu bölge hudutları içinde özel ve tüzel kişilere karşı derneği temsil eder,
3) Şube yönetim kurulu dernek üyelerinin her türlü haklarını kendi bölgesi içinde ilgili makamlara taşıyarak çözüme kavuşturur. Halledemediği konuları Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
4) Derneğin bankadaki hesabından para çekimi şube başkanı, mali sekreter ve veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ve şube yönetim kurulunun kararı ile olur, 
5) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir,
6) Özür beyan etmeden üst üste 3 şube yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetici müstafi addedilir. 

Madde 34 – Şube Başkanının Görev ve Yetkileri: 
1) Şube başkanı şubesini her bakımdan temsil eder, şube adına beyanlarda bulunur.
2) Şube haberleşme ve yazışmalarına konu ile ilgili yönetim kurulu üyesi ile birlikte imza koyar.
3) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, ancak ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibraz eder ve açıklamalarda bulunur. 

Madde 35 – Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri: 
1) Şube sekreteri haberleşme ve yazışmaların normal işlemesinden sorumludur,
2) Dernek şubesinde çalıştırılan personelin yönetim ve kontrolünü yapar,
3) Şube Yönetim Kurulu ve genel kurula sunulacak raporları hazırlar,
4) Şube sekreteri; Genel merkez genel kurulu, Şube Genel Kurulu, Genel Yürütme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının almış olduğu kararlarda şubesini ilgilendiren işlerin yürütülmesi ile görevlidir. 

Madde 36 – Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri: 
1) Şubesine ait muhasebe işlerini yürütür,
2) Her türlü mali mevzuatın yerine getirilmesini sağlar,
3) Şube genel kurulu ve şube yönetim kurulu toplantıları için mali raporları hazırlar ve açıklamalarda bulunur,
4) Banka ile muamelelerde başkan, mali sekreter ve veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ile yürütülen görevlerde yerini alır. 
5) Dernek adına internet bankacılığı hesabı açmaya, kapatmaya, internet üzerinden işlem yapmaya ve bu hesapların takibine yetkilidir. 
6) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, ancak ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibraz eder ve açıklamalarda bulunur.

Madde 37 – Şube Basın ve Teşkilatlanma Sekreterinin Görev ve Yetkileri: 
1) Genel Merkezin çıkarmış olduğu yayın organlarını genel basın ve teşkilatlanma sekreteri ile birlikte bölgesinde yürütür,
2) Şube bölgesinde haber alma ve toplama görevini yapar. Bu haberlerin dernek üyelerine duyurulabilmesi için SMS hattı kurulmasını sağlar,
3) Bölgesinde bulunan üyelerin teşkilatlanmasını, bilgilendirilmesini ve yeni üyelerle desteklenmesini sağlar.
4) Derneğin temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,
5) Basın-yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, kitap, dergi, gazete çıkarılmasını WEB sitesi kurulmasını ve takibini planlamak ve bu çalışmalarda görev almak.
6) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Madde 38 – Şube Veznedarının Görevleri: 
1) Şube Yönetim Kurulu kararları gereğince belge karşılığında ödeme yapar,
2) Mali raporların hazırlanmasında mali sekreterle işbirliği yapar.
3) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak şube yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir , ancak ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibraz eder ve açıklamalarda bulunur.

Madde 39 –Şube Disiplin Kurulu Teşkil ve Görevleri: 
Şube Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. Dernek tüzüğünün 4.maddesinde belirtilen usullere uymayanları rapor halinde yönetim kuruluna sunar. 
Şube genel kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilen kurul kendi arasında bir başkan, bir raportör, bir kanun ve tüzük sözcüsü seçer.
Görev ve yetkileri:
1) Şube Disiplin Kurulu ihtar ve tevbih uyarlarında bulunma yetkisine sahiptir. Genel Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurullarının yazılı isteği üzerine toplanır. Hakkında üyelikten çıkarılma raporu tanzim edilen üyelerin durumunu görüşerek en geç 15 gün içerisinde şube yönetim kuruluna bildirir,
2) Çalışmalar hakkında şube genel kuruluna rapor verir,
3) Disiplin Kurulunca cezalandırılan üyenin ilk şube veya genel merkez genel kurullarında itiraz hakkı vardır. Bu müracaatını ilave olarak yapar.
4) Dernek ve dernek yöneticileri hakkında mesnetsiz konuşmalar yapanlar derneğine fiili olarak zarar verenler hakkında disiplin kurulu raporları doğrultusunda yönetim kurulu, bu kişilerin üyeliklerinin düşürülmesinde karar verme yetkisine sahiptir.

Madde 40 – Şube Denetim Kurulu Teşkil ve Görevleri: 
Şube Genel Kurulunca üç yıl süre için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere teşekkül eder. Kurul kendi arasında bir başkan seçer. 
Görev ve yetkileri:
1) Genel olarak üç ayda bir şube yönetim kurulunun mali çalışmalarının denetimini yapar. Denetim Kurulu bu yetkisini istediği zaman kullanma hakkına sahiptir,
2) Şube Denetim Kurulu tanzim edeceği raporun bir nüshasını Şube Yönetim Kuruluna, bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kuruluna verir. Üçüncü nüshasını dosyasında saklar,
3) Çalışmaları hakkında şube genel kuruluna rapor verir.

Madde 41 – Dernek Personeli: 
Hizmetlerin başarılması için genel merkez ve şubelerde ilgili yönetim kurulu kararı ile muhtelif kademelerde yeteri kadar ücretli personel çalıştırılabilir. Çalıştırılan kimse derneğe kayıtlı üyelerden veya demiryollarında çalışmakta olan kimselerden olamaz. Personel ücretlerini çalıştıran merkez öder. 

Madde 42 – Derneklerin Tutacağı Defter ve Kayıtlar: 
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar:
1) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanır.
3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere yazılır.
Bu yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 43 – Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı: 
Dernek giriş aidatı üyeler için 15 TL.- (On beş Türk Lirası) TL.’dir. Bu miktar üzerinde değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Dernek aidatı 15 TL.‘dir. (On beş Türk Lirasıdır.) Yıllık aidat 180 TL dir. (Yüz seksen Türk Lirasıdır.) Bu miktarlar üzerinde değişiklik yapmaya Genel Kurul yetkilidir. Banka hesabı olan üyeler üyelik aidatlarını banka hesaplarından yazılı talimat(taahhütname) vererek veya elden banka kanalıyla dernek hesabına yatırırlar. Banka hesabı olmayan üyelerden elden toplanır. Genel Kurula katılacak delegelerin sayısının2/3 ünün oylarının çoğunluğu ile aidatlarda değişiklik yapar.

Madde 44 – Dernek Bütçesinden Karşılanacak Giderler: 
1) Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve yürütme kuruluna katılan üyelerin her türlü ulaşım, yemek, konaklama ve diğer masrafları yönetim kurulu kararı ile yapılan harcamalar belgelendirildiği takdirde dernek bütçesinden ödenir. 
2) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, devam ettirilmesi, 3 Temmuz makinistler günü ve diğer özel günler münasebeti ile yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, iftar yemekleri düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak gibi giderler dernek bütçesinden ödenir.
3) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 45- II. Başkanını Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
Başkanın her konuda yardımcısıdır. Başkanın hasta, izinli vb. nedenlerle bulunmadığı hallerde vekaleten başkanın görev ve yetkilerini yürütür.

İş bu tüzük 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı dernekler kanununa göre aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulumuzca hazırlanmıştır.