Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

BAŞMAKİNİSTLERİN, MAKİNİSTLERİN VE YARDIMCIMAKİNİSTLERİN SEÇİMİ, YETİŞTİRİLMESİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA AİT

214 NUMARALI GENEL EMİR

(Genel Müdürlüğün 23.11.2004 tarih ve 4029 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu genel emrin amacı, Cer Servis Müdürlüklerinde çalışan lokomotif personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu genel emir, Başmakinist, Makinist ve Yardımcı Makinistlerin seçimi, yetiştirilmesi, görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu genel emirde geçen; Genel Müdürlük: TCDD İşletmesi Genel müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başmakinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başmakinist Adayların Seçimi (Değişik Gen Müd. 03.08.2010 t. 36945 s. Oluru ile)

Madde 4- Başmakinist olabilmek için adayların aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir.

1)50 yaşını geçmemiş olmak,

2)En az lise veya teknik lise mezunu olmak,

3)Son düzenlenen sicil notu A düzeyinde olmak,

4)a) Lise veya teknik lise mezunları için en az 10 yıl,

   b)Teknik yüksek okul veya fakülte mezunları için en az 8 yıl, makinist unvanında görev yapmış olmak,

5)Bu maddenin yukarıda yer alan bentlerdeki nitelikleri taşıyan ve istekli elemanlardan Görev Değiştirme Değerlendirme Formu’ndaki Değerlendirme Kıstasları’ndan sıralamada en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere verilen kontenjanın en fazla 3 katı kadar makinist personelden Cer Müdürlüklerince seçilerek Genel Müdürlüğe teklif edilenler arasından Cer Dairesince yapılacak sözlü sınavında başarılı olmak

Başmakinistlerin Yetiştirilmesi

Madde 5- Seçme sınavında başarılı olan Başmakinist adayları, TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen süre kadar Başmakinist Eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimde başarılı olan Başmakinist adayları, Başmakinist olmaya hak kazanarak sertifika alırlar.

Başmakinistlerin Görev ve Yetkileri

Madde 6- Başmakinistler,

1)Ağırlıklı olarak yük trenlerinde görev yapmaları esas alınarak, Cer Servis Müdürleri tarafından belirlenen aylık turnist planlarına (3 suret olarak düzenlenen aylık turnist planlarının birer sureti Cer Dairesi Başkanlığına, Cer Servis Müdürlüğüne ve görevlendirilen başmakiniste verilir) uymak.

2)10 günlük periyotlarla kendilerine verilen turnist planına göre; turne, denetim, refakat ve diğer görevlerini kapsayan görev raporlarından iki suret Cer Servis Müdürüne (bir sureti Cer Dairesine Başkanlığına gönderilmek üzere) vermek. Kendilerinde kalan üçüncü sureti tarih sırasına göre dosyalamak.

3)Görevleri esnasında diğer servislere ait tespit ettikleri aksaklıkları Cer Servis Müdürleri tarafından ilgili servislere yazı ile iletilmek üzere raporlarında belirtmek.

4)Kendilerine verilen aylık turnist planına göre görev yapmakla beraber, olağanüstü hallerde, müdahale etmesi gereken konularda kendi yetkilerini kullanarak olaylara müdahale etmek. Bu durumu en kısa zamanda Cer Servis Müdürüne bildirerek raporlarında da belirtmek.

5)Turneleri gereği refakat ettikleri trenlerde görev sürelerinin dörtte üçünü lokomotif üzerinde geçirmek.

6)Turneleri esnasında, aynı gün içinde mutlaka birden fazla trene refakat etmek. Bu nedenle istirahat merkezleri dışında tren değiştirmeleri esnasında vakit kaybetmeksizin bir sonraki trende görevlerine devam etmek.

7)Sorumlulukları altındaki çeken araç ve ısıtma vagon personelinin genel durumunu üç ayda bir Cer Servis Müdürüne rapor etmek.

8)Refakat edecekleri trenin hareketinden yarım saat önce lokomotif başında bulunarak Makinist, Yardımcı Makinist varsa tren ısıtmada görevli Yardımcı Makinistin görevine vaktinde gelip gelmediklerini kontrol etmek. Vaktinde gelmemiş olanları işyerine bildirmek. Ayrıca; konu hakkında rapor tutmak. Lokomotif ve tren ısıtma personelinin vazifesine geç gelmesinden dolayı tren tehirine sebep olunmaması için her türlü önlemi almak.

9)Teşkilat garlarında; tren teşkillerini, Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine ait Yönetmelik hükümlerine göre teknik yönden kontrol ederek aksaklık ve eksikliklerini tamamlamak.

10)Refakat edecekleri çeken ve çekilen araçların, gerekli bütün kontrollerini hem trenin hazırlanması esnasında ve hem de seyir halinde çeken araç personeli ile birlikte yapmak.

11)Refakat edecekleri çeken aracın tamirat defterini son günden geriye doğru kontrol ederek genel durumu hakkında bilgi almak. Makinistler tarafından yazılan arızaların giderilip giderilmediğini ve yazılan arızaları kontrol etmek.

12)Çeken araçların faaliyet modellerinin (2088 Model) doğru ve eksiksiz doldurulmasını sağlamak.

13)Çeken araç personelinde bulunması gereken tren tarifesi ile tren kalkış garı tarafından verilen gerekli modelleri kontrol etmek.

14)Refakat edecekleri yolcu trenlerinin ısı, ışık ve temizliklerini kontrol etmek.

15)Seyir esnasında Makinistlerin çeken aracı kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmasını sağlamak. Hataları varsa tekrarlanmaması için gerekli eğitici bilgileri vermek,

16)Refakatleri esnasında makinistlerin trenleri tren tarifesine göre uygun zamanda ve süratte kullanılmasını sağlamak ve kesinlikle sürat tecavüzüne izin vermemek.

17)Refakat ettikleri trenlerdeki çeken ve çekilen araçlarda gördükleri aksaklık ve eksiklikleri raporlarında belirtmek.

18)Makinistlerin seyrüsefer ile ilgili görevlerini takip ve kontrol etmek.

19)Refakatleri esnasında teşkilat garları haricinde çeken ve çekilen araçlarda gördükleri arızaları imkanları nispetinde makinist ve yardımcı makinistlere yaptırmak.

20)Refakat ettikleri trenlerde, gerekli gördükleri taktirde, trafik cetveline not düşmek şartıyla çeken aracı kullanmak.

21)Diğer yönetmelik ve emirlerde kendilerine verilen görevleri yapmak ile Görevli ve yetkilidirler. Başmakinistlerin Sorumlulukları

Madde 7- Başmakinistler,

1)Turneleri esnasında görevli oldukları trenin teknik konularından,

2)Kendi sorumluluklarındaki makine ve ısıtma vagon personelinin teknik bilgi ve tecrübelerinin yeterli düzeye ulaştırılmasından,

3)Kendilerine makamca özel trenlere refakat görevi verildiğinde, söz konusu trenin çıkış yerinden varış yerine kadar her türlü teknik hizmet, seyir güvenliği ve cerden meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesinden,

4)Görevleri esnasında aldıkları kararlardan, verdikleri emirlerden ve bu genel emir ile diğer yönetmelik ve emirlerle kendilerine verilmiş olan görevlerden dolayı Cer Servis Müdürüne karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Makinistlerin Seçimi

Madde 8- Makinist adayları, Cer Servis Müdürlüklerince faal olarak bilfiil çalışan ve TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen nitelikleri taşıyan Yardımcı Makinist unvanlı elemanlardan seçilerek Genel Müdürlüğe teklifleri yapılır.

Makinistlerin Yetiştirilmesi

Madde 9- Aday makinistler,

1)Aday Makinistler olarak TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen süre kadar çalışan Yardımcı Makinistler, TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde tespit edilen eğitim programına tabi tutularak, başarılı olmaları halinde makinist olmak için cer aracı kullanma sınavına girmeye hak kazanırlar.

2)Kullanma belgesi almak için, değişik tipteki cer araçlarının (Elektrikli Dizel ana hat), eğitimine tabi tutulurlar.

3)Aldıkları eğitime uygun olarak cer araçları üzerinde TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen kilometre kadar yol stajı yaparlar. Bu stajda eğitim süresince öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarını, kullanma belgesi alacakları aracın üzerinde tren seyri esnasında yaparlar.

4)Yol stajını tamamladıktan sonra, Cer Servis Müdürlüğünce kurulan kullanma belgesi komisyonunca cer aracı üzerinde kullanma sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olmaları halinde kullanma belgesi almaya hak kazanırlar. (simülatör programından mezun olanlar brövelerini Eğitim Merkezi Müd. Alırlar.)

5)Komisyonca yapılan kullanma belgesi sınavında; edindikleri teorik bilgi ve bunların pratiklerinin uygulamasıyla değerlendirilirler.

6)Kullanma belgesi aldıktan sonra Cer Servis Müdürlüğünce makinist unvanı alabilmeleri için Cer Dairesi Başkanlığına unvan teklifleri yapılır.

Makinistlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10- Makinistler,

1)Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde işletme talimatlarına uygun olarak kullanmak. (Değişik 25.04.2008 tarih 21727 sayı ile) Yolcu ve yük tren lokomotiflerini atölye/depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 60 dakika önce (Bölgelerin yapıları, iklim şartları ve trenlerin özelliğine göre bu sürenin arttırılması veya azaltılması Bölge Müdürünün oluruna bağlıdır.), transit geçen yolcu trenleri ile lokomotifi değiştirilmeden devam eden yük trenlerinin yanı sıra banliyö trenlerinde görevli olmaları ve banliyö trenlerini Atölye/Depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 30 dakika önce görevli oldukları trendeki cer aracını hazırlamaya gelmek. Serviste olan manevra ve banliyö trenlerinde görevli olmaları durumunda ise; personel değişim yerlerinde zamanında bulunmak. TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönergesinde öngörülen resmi elbise ile göreve gelmek.

2)Bağlı bulundukları iş yerlerince günlük, haftalık, aylık görev çizelgelerinde belirtilen görevleri (Tren temini, Depo ve Gar Manevrası, Depo ihtiyat, diğer depolarda vekâlet gibi) yapmak.

3)Depo hizmetlerinde görevlendirilmişlerse, görev çizelgelerinde belirtilen saatlerde iş yerinde bulunmak

4)Resmen göreve başlamış olmak için işyerine geldiklerinde, görev takip modelini (4011 model) nöbetçi depo şefine imzalatmak.

5)Göreve geldiklerinde, emirler (evamir) defterindeki yeni emirleri okumak ve bilgi aldıklarına dair defteri imzalamak.

6)Görevli oldukları trenin cer aracının tamirat defterine yazılan arızaların karşılarına düşülen notları kontrol etmek, eksik kalan işlemi tamamlattırmak.

7)Görevli oldukları trenin cer aracının lokomotif faaliyet modelini (2088 model) almak. Gerekli bölümlerin uygun şekilde doldurulmasını sağlamak, kendilerinin doldurması gereken bölümleri de uygun bir şekilde doldurmak.

8)Görevli oldukları trenin cer aracındaki demirbaşların eksiksiz olmasını ve kurşunlu olması gereken yerlerin kurşunlarını kontrol etmek.

9)Görevli oldukları trenin cer aracının gerekli teknik kontrolünü her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının yada eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre yapmak.

10)Görevli oldukları trenin cer aracı lokomotif ise, tren üzerine uygun bir şekilde yanaşıp koşum takımlarının ve hava irtibatının uygun bir şekilde bağlanmasını kontrol ettikten sonra tren havasını doldurup tam fren tecrübesini yapmak. Tam fren tecrübesinde tereddüde düşüldüğü takdirde bizzat tam fren tecrübesine iştirak etmek.

11)Görevli oldukları treni teknik olarak hazırladıktan sonra, trene ait trafik cetvelinin kendileriyle ilgili bölümünü imzalamak. Yanlarında bulunması gereken modelleri istasyon/gar görevlisinden teslim alıp incelemek.

12)Tren hareket etmeden önce cer aracının zaman saatinin ayarını kontrol etmek.

13)İstasyon/gar görevlisi veya sinyal bildirisi işaretiyle treni hareket ettirmek. Tren; tren teşkilinin yapıldığı veya manevra nedeniyle tren dizisinde kesip bağlama işlemi yapılan istasyon/gar makaslarını çıktıktan sonra, süratlenmeye başlamadan önce makinist musluğu ile yapılan frenlemeyle, trenin fren tesirini pratik olarak tren tipi gözetmeksizin kontrollerini yapmak.

14)Tren seyrini, cer aracı kullanma ve seyrüseferle ilgili tüm yönetmelik, talimat ve emirlere uygun olarak yürütmek.

15)Birlikte görev yaptıkları yardımcı makinistlere görevleriyle ilgili konularda eğitici bilgiler vermek ve uygun şartlarda kendi sorumluluklarında onlara cer aracını kullandırmak.

16)Servis esnasında trende cerle ilgili olan aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerin, trafik cetveline doğru yazılmasını sağlayarak karşılığını imzalamak.

17)Servis yaparken diğer görevli elemanlarla iyi bir diyalog içinde olmak.

18)Servisleri esnasında trenin güzergahında bulunan en yüksek rampada kullandıkları cer aracının teknik değerlerini, tamirat defterinin ilgili bölümlerine kaydetmek. Seyir esnasında cer aracından meydana gelen aksaklık ve eksikleri tamirat defterine yazmak.

19)Servisleri esnasında gerektiğinde tam veya basit fren tecrübesi yapmak.

20)Tren ısıtma mevsiminde görevli oldukları yolcu treninin ısıtılmasını sağlatmak ve kontrolünü yapmak.

21)Servis esnasında trende enerji ve malzeme tasarrufuna özen göstermek.

22)Servis esnasında çeken araçta meydana gelen arıza nedeniyle gerekiyorsa cer aracını trenden çıkartmak veya imdat istemek.

23)Servis esnasında çeken araçta meydana gelen arıza nedeniyle gerekiyorsa yük indirimi ile yoluna devam etmek veya rampa çıkışlarında yükü iki seferde çıkartmak.

24)Servis esnasında diğer birimlere ait seyrüseferle ilgili aksaklık ve eksiklikleri rapor etmek.

25)Servis esnasında trende meydana gelen aksaklıkları giderirken, bağlı bulundukları işyerleriyle iletişim kurmak için bulundukları istasyon ve garlardaki iletişim araçlarını kullanmak.

26)Görevleri esnasında, yardımcı makinistlere görevleri ile ilgili her türlü emri vermek.

27)Servisin son bulduğu istasyon/garda, cer aracının trenden kesilmeden önce tam fren tecrübesini yapmak.

28)Kapalı olan veya hiçbir personeli bulunmayan istasyonlarda çeken ve çekilen cer aracının herhangi bir arızası durumunda trene bağlamak yada trenden ayırmak.

29)Servisin son bulduğu istasyon/garda tam fren tecrübesinden sonra trenin trafik cetvelini kontrol etmek. Trafik cetvelinde cerle ilgili yazılan notları incelemek ve doğruluklarını kontrol etmek.

30)Servis sonunda görevli oldukları cer aracını depoya götürmek.

31)Cer araçlarının teslimlerini; her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının yada eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre işyerinde görevli olan elemana teslim etmek.

32)Cer aracına ait, tamirat defteri ve faaliyet modelini depo görevlisine teslim etmek.

33)Servisin son bulduğu saatten sonra, 30 dakikalık teslim hizmetlerini de görev formlarına işleyerek görevlerinin bittiğini işyerinde bulunan yetkili personele imzalatmak. İstirahatlarını temin edip bir sonraki görevlerine dinlenmiş olarak gelebilmek için işyerinden ayrılmak.

34)Makinistlik görevi yanında tren şefliği de yapacak ise seyrüseferle ilgili görevleri;

  a)Göreve başladıklarında, görevlendirildikleri trenin trafik cetvellerini ve eklerini ilgili Gar/istasyon görevlilerinden alarak trafik cetveli ve eklerini kontrol etmek.

  b)Trafik cetvellerindeki kayıtlara göre teslim alacağı trenin teşkilinin, yönetmelikler ve emirler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Seyrüsefere uygun olmayan aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak. Seyrüseferi tehlikeye sokacak durumda olan vagon veya vagonların trenden çıkarılmasını sağlamak.

  c)Yolcu trenlerinde vagonlarda bulunması gereken demirbaşlar ile vagonların ısı, ışık ve temizlik kontrollerini yapmak. Aksaklık ve eksiklikleri varsa tamamlatmak

  ç)Deray, kaza ve karambol gibi olayları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili birimlere seri ve doğru olarak bildirmek.

  d)Teslim aldığı trenin; fren tecrübesini, vagon teknisyenleriyle (Revizörlerle) birlikte yapmak. Vagon Servis birimlerinin olmadığı yerlerde yapılması gereken fren tecrübelerini, trende görevli Makinist veya Yardımcı Makinist (Kumandada fren yapmak/çözmek için) ve istasyonda görevli hareket memuruyla birlikte yapmak.

  e)Vagon servis teşkilatı olmayan istasyonlarda trene eklenecek vagonların yönetmelikler ve emirler çerçevesinde kontrolünü yapmak. Vagonlar seyrüsefere uygunsa diziye bağlatmak.

  f)Yolcu trenlerinde aktarma yapılması gerektiğinde, yolcu, bagaj ve posta aktarmalarının en kısa zamanda tam olarak yapılmasını sağlamak.

  g)Trende görevli diğer personelin yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde görevlerinin yapılmasını sağlamak. Kusurlu personeli amirlerine bildirmek ve konuyu rapor ederek ilgili makamlara sunmak. Gerektiğinde görevine devam etmesi sakıncalı olan personeli görevden alıkoymak. Durumu telgrafla ilgililere bildirmek.

  ğ) Trenin varış Gar/İstasyonunda trene ait trafik cetveli ve eklerini Gar/İstasyon görevlilerine teslim etmek.

35) Diğer yönetmelikler ve emirlerde verilen görevleri yapmak ile Görevli ve yetkilidir.

Makinistlerin Sorumlulukları

Madde 11- Makinistler;

1) Yanında görev yapan yardımcı makinistlerin çalışmasından, eğitiminden,

2) Servis yapmak üzere teslim aldıkları cer aracını, servis son bulduktan sonra ilgili işyerine yönetmelikler doğrultusunda teslim edilmesinden,

3) Servis esnasında tren dizisinin her türlü teknik konularından,

4) Görevli oldukları trenin veya cer aracının kalkış – varış tarifelerinde belirtilen hızlara göre seyretmesinden ve seyir esnasında cerden meydana gelen gecikmelerden,

5) Görevli oldukları trenin veya cer aracının seyir esnasında meydana gelen deray, kaza ve karambol gibi hadiselerde kendi görev ve yetki alanlarında olanlarından,

6) Görevli oldukları trendeki cer aracının imdat istemesinden,

7) Servisleri esnasında seyrüseferli ilgili görevlerinden,

8) Diğer yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevlerden Bağlı bulundukları Başmakiniste, görev yaptıkları işyeri amirine, görevleri gereği gittikleri diğer işyerlerinin de bulundukları sürece, o işyeri amirlerine karşı, sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yardımcı Makinist Adaylarının Seçimi

Madde 12- Yardımcı Makinist adayları; Kurum dışından yeni işe alınacaklarda, en az Meslek Yüksek Okulu Elektrik – Elektronik, Motor ve Makine Bölümü mezunları arasından, Makinist Yardımcılığı açığı giderilinceye kadar TCDD de çeşitli görevlerde çalışanların en az lise mezunu olanlar arasından seçilir.

Yardımcı Makinist Adaylarının Yetiştirilmesi

Madde 13- Yardımcı Makinist Adayları,

1) İşyerlerinde uygulamalı olarak TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen süre kadar atölye stajı yaparlar. Bu staj sonunda sorumlu işyeri amirlerince yeterli görülmeleri halinde Yardımcı makinist kursuna katılmaya hak kazanırlar. Yeterli görülmedikleri takdirde, yeterli görülmedikleri konularda yetiştirilmek üzere atölye staj sürelerinin yarısı kadar daha ek atölye stajı gördükten sonra Cer Servis Müdürlüklerince TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen eğitim programına tabi tutulurlar.

2) Eğitim programını başarı ile bitirdikten sonra, Eğitim Merkezlerinde, manevra lokomotifleri üzerinde kullanma belgesi sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olmaları halinde manevra lokomotifi kullanma belgesi almaya hak kazanırlar. Yardımcı Makinistlerin Görev ve Yetkileri Madde 14- Yardımcı Makinistler, 1) Kullanmaya yetkili oldukları manevra lokomotifini en iyi bir şekilde, işletme talimatları ve eğitim merkezlerinde öngörüldüğü gibi kullanmak. 2) Bağlı bulundukları iş yerlerinde günlük, haftalık, aylık görev çizelgelerinde belirtilen görevleri yapmak. (Servis esnasında lokoda Makinist Yardımcılığı, sofaj vagonu veya jeneratör vagonunda tren ısıtma, depoda ihtiyat, diğer depolarda vekalet gibi)

3) Trende, Yardımcı Makinist veya tren ısıtma hizmeti için görevlendirilmişlerse tren hareket saatinden bir saat önceden görev yapacağı cer aracını hazırlamaya gelmek. (Bölgelerin yapıları, iklim şartları ve trenlerin özelliğine göre bu sürenin yeterli olmadığı özel durumlarda bu sürenin arttırılması Bölge Müdürünün oluruna bağlıdır.) Manevra hizmetinde görevlendirilmişlerse, manevra lokomotifi personel değişim yerlerinde zamanında hazır bulunmak.

4)Depo hizmetlerinde görevlendirilmişlerse, görev çizelgelerinde belirtilen saatlerde görevlendirildikleri iş yerlerinde bulunmak.

5) Resmen görevlerine başlamış olmak için iş yerlerine geldiklerinde görev formlarını (4011 Model) nöbetçi depo şefine imzalatmak.

6) Göreve geldiklerinde, Emirler (evamir) defterindeki (5529 model) yeni emirleri okumak ve bilgi aldıklarına dair defteri imzalamak.

7) Servisin son bulmasına kadar, makinistin yapması gereken bütün görevlerde makinistin tek yardımcısı olup, göreve geldikleri zaman görevli oldukları trenin cer aracının servise hazırlanmasında makinistine yardımcı olmak.

8) Kullanacakları cer aracını depodan teslim alırken, araca ait aksaklık ve eksikleri tamamlatmak.

9) Eğer manevra lokomotifi ile manevra yapacaklarsa, kullandıkları lokomotifin kullanma talimatı yada eğitimlerde öngörülenlere ve seyrüseferle ilgili tüm talimatlara uygun olarak manevra yapmak.

10) Tren ısıtmada görevlendirilmişlerse, tren ısıtmada kullanılacak olan sofaj vagonu veya jeneratör vagonunu kullanma talimatlarına yada eğitimlerde öngörülenlere uygun olarak kullanmak, bunları servise eksiksiz olarak hazırlayarak, trene bağlanmasına nezaret etmek. Trenin, dış hava şartlarına uygun ve yolcu şikayetlerine meydan verilmeyecek şekilde ısıtılmasını sağlamak.

11) Tren Şefliği görevini makinistin yaptığı trenlerde, makinistin talimatları doğrultusunda, trafik cetvelini ve eklerini doldurmak.

12) Görevleri bitiminde, bu araçlara ait tamirat defterlerine servis esnasında görülen aksaklık ve eksiklikleri yazmak. Her araç tipine ait hazırlama ve teslim talimatlarının öngördüğü koşul ve sıralandırmaya göre bu araçları ilgili iş yerlerine teslim etmek,

13) Görevli oldukları cer araçlarındaki arızaları imkanları ölçüsünde tamir etmek veya ettirmek.

14) Servis esnasında cer araçlarının arızalanması halinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra arızanın giderilmeyeceği anlaşıldığında imdat istemek.

15) Lokomotifte veya tren ısıtma görevinde çalışırken, lokomotifin veya tren ısıtma aracının trene bağlanıp çözülmesinde trende gardfrenin olmadığı, manevracı ve makasçı personelin bulunmadığı ara istasyonlarda koşum takımları ve hava hortumlarının çözülüp bağlanması işlemini makinistin nezaretinde yapmak.

16) Lokomotifte veya tren ısıtma görevinde çalışırken, lokomotifin veya tren ısıtma aracının trene bağlanıp çözülmesinde tren teşkil istasyon/garların dışında sofaj hortumu ve elektrik ısıtma kablo irtibatlarının çözülüp bağlanması işlemini makinistin nezaretinde yapmak.

17) Manevra lokomotifindeki görevleri bitiminde, araca ait tamirat defterine servis esnasında görülen aksaklık ve eksiklikleri yazmak, Her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının öngördüğü koşul ve sıralandırma esaslarına göre bu araçları ilgili iş yerlerine teslim etmek.

18) Kullandıkları cer aracına ait tamirat defteri ve faaliyet modelini depo görevlisine teslim etmek.

19) Servis son bulduktan sonra görevlerini tamamlayan yardımcı makinistler, servisin son bulduğu saatten sonra, 30 dakikalık teslim hizmetlerini görev formuna işleyerek görevlerinin bittiğini, iş yerinde bulunan yetkili personele imzalattırmak.

20) Diğer yönetmelik ve emirlerde verilen görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

Yardımcı Makinistlerin Sorumlulukları

Madde 15- Yardımcı Makinistler,

1) Servis yapmak üzere teslim aldıkları cer aracından, servis son bulduktan sonra ilgili işyerine yönetmelikler doğrultusunda teslim edene kadar,

2) Kullandıkları cer aracının teknik konularından ve seyrüseferi ilgilendiren konulardan,

3) Görevli oldukları cer aracının seyir esnasında meydana gelen deray, karambol gibi hadiselerde kendi görev ve yetki alanlarında olanlarından,

4) Görev yaptıkları cer aracının imdat istenmesinden,

5) Diğer yönetmelik ve emirlerden dolayı, Başmakiniste ve görev yaptıkları işyeri amirine, trende yardımcı makinist olarak görevli oldukları hallerde ise makinistine karşı sorumludurlar.

“Görev Kusurları Halinde Yapılacak İşlemler (Gen. Müd. 03.10.2011 t. 66813 s. Oluru ile)

Madde 16- Dur bildirisi veren sinyal ve işaretleri ihlal ettiği tespit edilen;

a) Makinist ve Yardımcı Makinistler;

1)İlk ihlalinde kumanda da olan için 20 gün, ikinci makinist için 15 gün süre ile,

2)İkinci ihlalinde kumanda da olan için 60 gün, ikinci makinist için 45 gün süre ile, Gerekçeleri ilgililere uygun bir şekilde açıklanmak üzere depo hizmetlerinde görevlendirilir. Olayla ilgili tespit Bölge Müdürlüğü merkezlerinde en geç bir gün, taşrada en geç 2 gün içinde yapılır. Soruşturma sonunda sorumluluğu bulunmayan personel yukarıda belirtilen süreler beklenmeksizin görevlerine iade edilir.

3) İlk ihlalin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde üçüncü kez aynı ihlali yapanlar ise tahsil durumu dikkate alınarak ihtiyaç bulunan başka bir eşdeğer unvana atanır.

b) Başmakinistler, bilfiil makinistlik yaptıkları veya refakat ettikleri trenleri kullanmaları esnasında, kaza ve karambole sebep olmaları, dur bildirisi veren sinyal ve işaret ihlali yapmaları durumunda, tahsil durumu dikkate alınarak ihtiyaç bulunan başka bir unvana atanır.”

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 17- 301 ve 501 No.lı Genel Emirlerin, Başmakinist, Makinist ve Yardımcı Makinistlerle ilgili hükümleri, bu Genel Emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yürürlülük

Madde 18- Bu Genel Emir 23.11. 2004 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19- Bu Genel Emir Hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.